Từ các bản văn thần học - Chúng tôi học Anh ngữ
Tác giả: Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng
Ký hiệu tác giả: TA-H
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Song ngữ
Tập - số: T1
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009692
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 621
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010113
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 621
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010558
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 621
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời nói đầu 7
CÁC BẢN VĂN DÀNH CHO BỐN KỸ NĂNG NGÔN NGỮ ANH 9
CHƯƠNG I: ĐỘNG TỪ  
Bài 1: Tổng quan  
Bài 2: Phân loại động từ 25
Bài 3: Danh sách động từ bất quy tắc 35
Bài 4: Phân tích động từ 54
Bài 5: Động từ đặc biệt 70
Bài 6: Động từ đặc biệt (tiếp) 85
Bài 7: Động từ đặc biệt (tiếp) 98
Bài 8: Động từ khiếm khuyết 108
Bài 9: Động từ khiếm khuyết (tiếp) 120
Bài 10: Động từ khiếm khuyết (tiếp) 132
Bài 11: Động từ khiếm khuyết (tiếp) 148
Bài 12: Động từ khiếm khuyết (tiếp) 153
Bài 13: Động từ khiếm khuyết (tiếp) 165
Bài 14: Động từ khiếm khuyết (tiếp) 178
Bài 15: Động từ khiếm khuyết (tiếp) 192
Bài 16: Động từ thường 208
Bài 17: Động từ không biến vị 226
Bài 18: Động từ không biến vị (tiếp) 250
Bài 19: Động tính từ hiện tại 271
Bài 20: Động tính từ quá khứ 286
Bài 21: Động danh từ 296
Bài 22: Các cách, các thì 314
Các cách 314
Bài 23: Các thì 323
Bài 24: Các cách dùng các thì 336
Bài 25: Các cách dùng các thì (tiếp) 350
Bài 26: Các cách dùng các thì (tiếp) 372
Bài 27: Các cách dùng các thì (tiếp) 397
Bài 28: Các cách dùng các thì (tiếp) 405
Bài 29: Các cách dùng các thì (tiếp) 423
CHƯƠNG II: DANH TỪ, MẠO TỪ, TÍNH TỪ, ĐẠI TỪ  
Bài 30: Danh từ 443
Bài 31: Danh từ (tiếp) 453
Bài 32: Danh từ (tiếp) 471
Bài 33: Giống của danh từ 481
Bài 34: Số nhiều của danh từ 495
Bài 35: Danh từ ghép 518
Bài 36: Phát âm 529
Bài 37: Cách của danh từ 545
Bài 38: Chức năng ngữ pháp 565
Bìa 39: Viết hoa 582
Bài 40: Cách phân tích danh từ 586
Mục lục 589