Con đường tình yêu và ân sủng
Tác giả: Trần Hạ
Ký hiệu tác giả: TR-H
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009631
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 218
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009713
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 218
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
NHỮNG LUẬN VĂN CÙNG MỘT DÒNG CHẢY SUY TƯ 13
LUẬN VĂN 1: TÌNH YÊU TRONG NGUYÊN LÝ QUY HỒI CỦA THÁNH AUGUSTIN 15
I. Con người và tình yêu đối với mọi tạo vật 17
1. Đối với các vật thể 17
2. Đối với tha nhân 18
3. Đối với chính mình 18
II. Tình yêu mất trật tự 19
1. Qua cuộc đời thời thánh nhân 19
2. Qua thực tế cuộc sống ngày nay 21
III. Tình yêu trong nguyên lý qui hồi 22
IV. Thái độ nền tảng của tình yêu  24
LUẬN VĂN 2: THẦN HỌC SIÊU NGHIỆM CỦA KARL RAHNER VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN 29
Nhập đề 30
I. Siêu nghiệm và thần học siêu nghiệm  31
1. Siêu nghiệm trong triết học siêu nghiệm của Emmaunel Kant 31
2. Nền tảng của thần học siêu nghiệm 34
3. Quan điểm thần học siêu nghiệm của Karl Rahner  36
II. Một số vấn đề liên quan trong thần học siêu nghiệm 42
1. Vấn đề mặc khải và mặc khải siêu nghiệm 42
2. Vấn đề kitô học siêu nghiệm 44
3. Cái nhìn siêu nghiệm về Giáo hội 48
Kết luận 52
LUẬN VĂN 3: TÔN GIÁO THEO SIGMUND FREUD VÀ TÔN GIÁO CỦA TÔI 55
Nhập đề:  56
I. Lý thuyết giải thích tôn giáo của Sigmund Freud  57
1. Mặc cảm Oedipus 58
2. Vấn đề tha thể và tôn giáo cộng đồng 61
3. Thần học theo quan điểm của Freud 65
II. Tôn giáo của tôi 70
1. Con người là tinh thần trong thân xác 71
2. Thiên Chúa hay quan niệm về Thiên Chúa 76
3. Phân biệt thần học và siêu tâm lý học 81
Kết luận 87
Phụ lục 89
LUẬN VĂN 4: THUYẾT TIẾN HÓA VỚI CÁI NHÌN KITÔ GIÁO 93
Nhập đề: Từ một thực tế 94
I. Tiến hóa và thuyết tiến hóa 95
1. Tiến hóa 95
2. Thuyết tiến hóa 97
II. Một số thuyết tiến hóa 99
1. Tiến hóa vũ trụ 99
2. Tiến hóa sinh vật 103
3. Tiến hóa tinh thần 107
III. Kitô giáo và thuyết tiến hóa 112
1. Khởi đầu công cuộc tiến hóa 113
2. Con người: Đỉnh cao của sáng tạo  115
3. Thuyết tiến hóa quy hướng về Thiên Chúa  119
IV. Nhận định 122
1. Suy tư cá nhân  122
2. Đức Giêsu Kitô: Nguồn mạch và cùng đích mọi công cuộc tiến hóa 136
Kết luận 136
MỘT SỐ LUẬN VĂN KHÁC 141
Élan Vital và thực hiện hữu  143
Tiểu luận về đà sống và triết học sự sống theo H. Bergson 143
Giới thiệu 144
Nội dung chính 147
I. Élan Vital 147
1. Khái niệm 147
2. Qúa trình diễn ra  148
3. Tại sao có quá trình này 150
4. Một số điểm nhấn 152
II. Thực tại hiện hữu 154
1. Nói về hiện hữu trong thực tại 156
2. Sự sống là hiện tại hiện hữu 161
3. Một số điểm nhấn 164
III. Élan vital trong thực tại hiện hữu 166
1. Đà sống trong thực tại thời - không 166
2. Đà sống trong hiện hữu hữu hạn 170
3. Chất lượng cuộc sống, điểm đến của thực tại hiện hữu 173
4. Một số điểm nhấn 176
IV. Khép lại vấn đề  178
1. Đà sống và chất lượng cuộc sống 178
2. Thực tại hiện hữu và điểm dừng của Élan vital 179
3. Có một đà sống như là hữu thể tự tại không? 180
BÀN VỀ HỮU THỂ VÀ SỰ SỐNG HỮU THỂ  158
1. Ý thức hiện hữu 185
2. Khát vọng sống thật 186
3. Cuộc đời mong manh 186
4. Vấn đề sự chết 187
5. Số phận hiện hữu 187
6. Vai trò tình yêu trong hiện hữu 188
7. Hiện hữu trong tình yêu vĩnh cửu 190
8. Hạnh phúc đích thực 191
9. Thời  - không với hữu thể thực tại 193
10. Sống trọn phút giây hiện tại 196
11. Đau khổ trong đời và sự chết 200
12. Sống trong các mối tương quan 202
Lời cuối 205
Tất cả là hồng ân 205
Trong Thiên Chúa tình yêu và ân sủng 206
Tại liệu tham khảo 207