Intiation a la pratique de la theologie
Phụ đề: Dogmatique 1
Tác giả: Bernad Lauret, Francois Refoulé
Ký hiệu Tác giả: LA-B
DDC: 238 - Tín điều, lời tuyên xưng Đức tin, giao kết
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: 2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011197
Nhà Xuất bản: Du Cerf
Năm Xuất bản: 1983
Khổ sách: 20
Số trang: 791
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích