Luân lý cơ bản
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Đức Quang
Ký hiệu tác giả: NG-Q
DDC: 241 - Thần học Luân lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000651
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 411
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000652
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 411
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009667
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 411
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG I - TÌM KIẾM MỘT ĐỊNH NGHĨA VỂ THẦN HỌC LUÂN LÝ 3
I. Những khái niệm và định nghĩa khác nhau về thần học luân lý 3
1. Định nghĩa thứ nhất 4
2. Định nghĩà thứ hai 5
3. Định nghĩa thứ ba 6
4. Định nghĩa thứ tư 7
5. Những khuynh hướng hiện nay 8
II. Đề nghị một định nghĩa về thẩn học luân lý và giải thích 9
1. Định nghĩa về thẩn học luân lý 9
2. Giải thích 9
CHƯƠNG II - NHỮNG NÉT ĐẶC TRƯNG TRONG LUÂN LÝ KITÔ GIÁO 14
I. Luân lý Kitô giáo là luân lý hạnh phúc 14
1. Theo bản tính tự nhiên, con nguĩri mong muốn hạnh phúc 14
2. Con người là một hũu thể có những nhu cầu và khát vọng 14
3. Hạnh phúc cùa con ngubi là sự hoàn thành chính bản thân mình 15
4. Những mối phúc thật đối diện với nỗi thống khổ của con người 16
5. Sự từ bỏ trong các mối phúc 17
6. Hai mút độ hạnh phúc 17
II. Luân lý Kitô giáo là nền luân lý về tinh yêu 19
1. Thiên Chúa là tình yêu 19
2. Con người được dựng nên để yêu mến 20
3. Con ngừời đưạc dựng nên để yêu mến Thiên Chúa 20
4. Tình yêu đối với Thiên Chúa được thử thách trong 21
III. Luân lý Kitô giáo là nền luân lý phục vụ con người 21
1. Con người là một tinh thân nhập thể 22
2. Sự tự do được coi như việc khẳng định bản thân 24
3. Chúc năng giải thoát của luân lý Kitô giáo 25
CHƯƠNG III - CÓ MỘT NỀN LUÂN LÝ KTTÔ GIÁO HAY KHÔNG 26
I. Vấn để trong bối cảnh văn hóa - lịch sử hiện đại 27
1. Tiến trình tục hóa 27
2. Những vấn đề thần học 29
3. Lập trường Giáo hội 31
II. Những câu trả lời chính cho vấn dể 32
1. Tuần lễ Giới Trẻ trí thức công giáo Pháp lần thứ 28 (từ 2-8/3/1966) 32
2. F. Bõckle: Tình yêu là điểm trung tâm của nét đặc trưng Ki-tô giáo 34
3. A Jousten: Nền luân lý tôn giáo và nền luân lý về Đức Ái 35
4. J.M. Aubert: Tư tường cùa Thánh Tôma và Đức tin 37
5. R. Simon: Chúc năng xây dựng và phê bình của luân lý Kitô giáo 39
6. J. Fuchs: Tính chất ý hướng Kitô gỉáo 41
7. Charles E. Curran: Nền luân lý "Kinh nghiêm cùa con người" 44
III. Thử đưa phân tích phê binh và đưa ra giải pháp 47
1. Làm sáng tỏ các khái niệm 48
2. Đề nghị một giải đáp cho vấn đề 50
CHƯƠNG IV - ĐỨC GIÊSU VÀ CÁCH SỐNG LUÂN LÝ 61
I. Giao Ước 63
II. Nước Thiên Chúa 64
III. Sự sám hối 65
IV. Việc Làm môn đệ 66
V. Lề luật 68
VI. Tình yêu 70
VII. Các mối phúc 73
VIII. Cánh chung 74
CHƯƠNG V - VÀI NÉT ĐẠI CƯƠNG VỀ VIỆC HÌNH THÀNH LỊCH SỬ MÔN THẦN HỌC LUÂN LÝ 79
I. Lòng trung tín mang tính sáng tạo của Giáo hội thời sơ khai 79
II. Thời các thánh Giáo phụ 80
1. Thánh Justinb (+161) 80
2. Thánh Clêmentê thành Alexandria (+214) 81
3. Origène (184-254)… 82
4. Thánh Basiliô (330-379) 83
6. Thánh Ambrôsiô (339-397). 84
7. Thánh Augustinô (354-430) 84
8. Thánh Grêgoriô Cả (+604) 86
III. Thời đại sao chép 87
IV. Kỷ nguyên thẩn học sáng tạo và cuộc canh tân 87
1. Thẩn học Kinh viện. 87
2. Thánh Tôma Aquinô 88
V. Thời đại đổ vỡ 91
1. Thuyết Duy danh (Nominalisme) 91
2. Tin Lành (Protestantisme) 92
VI. Sự phục hưng của học thuyết thánh Tôma ở thế kỷ XVI và những thẩn học gia luân lý nổi tiếng của dòng Tên 94
VII. Thời đại của những bộ tổng luận dành cho các vị giải tội và sự ra đời của những sách thiết luật luân lý (Institutions morales) 95
VIII. Cuộc khủng hoảng trong hai thế kỷ XVII - XVIII và thánh Anphong Liguori 98
IX. Thế kỷ XIX với trào lưu hiện đại 100
1. Jean Michel Sailer (1751-1832) 100
2. JB. Hirscher (1788-1865) 101
3. Một số tác giả thuộc trường phái này 102
4. FX. Linsenmann (1835-1898) 102
X. Thế kỷ XIX với cuộc canh tân trường phái Thomisme, di sản của thánh Anphong và những sách thiết luật luân lý 103
XI. Có cần phải canh tân luân lý? Thử nghiệm của TiIImann 104
1. Trước tiên có những tác giả thử nghiệm 104
2. Nhưng phải nhắc đến F. Tìllmann 104
3. Théodore Steinbuchel (1888-1949) 105
4. Sau cùng là Bernard Haring Cssr 105
XII. Những hướng mở của Công đồng Vaticanô II 105
1. Những đổi mới cùa Công đồng về môn Luân Lý 106
2. Còn một vài điểm còn được tranh cãi, chưa nhất trí hoàn toàn với nhau về những vấn đề được nêu ra trong Công đồng 107
XIII. Khuôn mặt mới của thần học luân lý theo sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo 107
1. Một kiểu mẫu mới trong cách trình bày 108
2. Các Chuyên gia. 109
3. Thần học luân lý tổng quát theo sách Giáo lý đó là "Cuộc sống trong Đức Kitô" 109
CHƯƠNG VI - BỐI CẢNH THẦN HỌC LUÂN LÝ HIỆN NAY 112
I. Hậu cảnh lịch sử: Từ thời Công đông Trentô đến Vaticanô II 112
II. Sự canh tân thần học luân lý 115
III. Những phương pháp giúp có được quyết định luân lý 129
CHƯƠNG VII - CON NGƯỜI 131
I. Con người là hình ảnh Thiên Chúa 132
II. Con người đợc xem xét cách thích đáng 135
III. Tiêu chuẩn nhân vị 141
IV. Kết luận 142
CHƯƠNG VIII - HÀNH VI NHÂN LINH 143
I. Hành vi nhân linh là gì? 143
II. Phân loại hành vi nhân linh 144
III. Những nguyên nhân ảnh hưởng tới hành vi nhân linh 149
IV. Tính luân lý của hành vi nhân linh 163
V. Tri thức khái niệm và tri thức đánh giá 197
CHƯƠNG IX - LƯƠNG TÂM 205
I. Quan điểm Kinh thánh về lương tâm 206
II. Những ý niệm về lương tâm 213
III. Những lập trường thần học về lương tâm như một khả năng thiêng liêng 216
IV. Vấn đề phát triền và đào tạo lương tâm 226
V. Những hình thức hay tình trạng của lương tâm 229
VI. Những chủ trương luân lý liên quan đến việc hồ nghi trong thần học Công giáo 245
VII. Lương tâm luân lý ngày nay và quyền được tự do lương tâm 254
VIII. Tương quan giữa lương tâm Ki tô giáo và huấn quyền 258
CHƯƠNG X - LUẬT LUÂN LÝ 274
I. Ý niệm luật luân lý 275
II. Luật tự nhiên 276
III. Luật mạc khải trong Cựu ước và Tân ước 311
IV. Nhân luật 327
V. Luân lý hoàn cảnh 339
CHƯƠNG XI - TỘI LỖI 350
I. Mạc khải trong Kinh thánh liên quan đến tội lỗi 350
II. Giáo thuyết về tội lỗi của anh em ly khai 354
III. Những ý niệm liên quan đến tội lỗi theo Công đồng Vaticano II 352
IV. Những ý niệm nêu trên đưa đến đôi điều về bản chất của tội lỗi 364
V. Tội lỗi gây thiệt hại cho chính bản thân và ý thức về tình trạng tội lỗi 368
VI. Tội nguy tử và tội nhẹ 370
VII. Phân loại tội lỗi 376
VIII. Các mối tội đầu (hay còn gọi là các tội gốc) 379
IX. Các nguồn sinh ta tội 386
X. Trách nhiệm đối với tội và sự cộng tác cách tội lỗi 393
XI. Sự phân biệt tỗi lỗi theo loại luân lý và theo số 400