De peccato original et de gratia de verbo incarnato et redemptore de B. Virgine Maria deipara
Tác giả: A.R.P. Eduardo Hugon, OP
Ký hiệu tác giả: HU-E
DDC: 241 - Thần học Luân lý
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011659
Nhà xuất bản: Paris
Năm xuất bản: 1935
Khổ sách: 21
Số trang: 832
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích