Dẫn vào thần học luân lý
Tác giả: William E. May
Ký hiệu tác giả: MA-W
Dịch giả: Trung tâm học vấn Đa Minh
DDC: 241 - Thần học Luân lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000715
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 429
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009407
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 429
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009408
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 429
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời Nói Đầu 4
Dẫn nhập cho ấn bản lần thứ nhất có sửa đổi 5
Dẫn nhập cho ấn bản lần thứ nhất 8
CHƯƠNG I: NHÂN PHẨM, HÀNH VI TỰ DO CỦA CON NGƯỜI VÀ LƯƠNG TÂM 17
1. Hai loại phẩm giá con người 17
2. Chọn lựa Tự do 22
3. Ý nghĩa của Hành vi Nhân linh và của Nhân cách 27
4. Lương tâm và Đời sông Luân lý 30
CHƯƠNG II: LUẬT TỰ NHIÊN VÀ ĐỜI SỐNG LUÂN LÝ 47
Dẫn nhập 47
Luật Tự nhiên trong Học thuyết Thánh Thomas Aquinas  
1. Hiểu biết căn bản về luật trong Tổng luận thần học 49
2. Luật Vĩnh cửu 51
3. Luật Tự nhiên: Ý nghĩa chính và đặc tính 51
4. Những giới luật đệ nhất của luật tự nhiên, những giới luật gần với giới luật đệ nhâ't, và những giới luật khác cùa luật tự nhiên 57
Phụ chương I : Thánh Thomas và đinh nghĩa của Ulpian về luật tự nhiên 65
Phụ chương II: Học thuyết của Thomas về luật tự nhiên trong Summa Contra Gentes 73
1. Ý nghĩa chính của luật trong SCG, tập 3, chương 111 và tiếp theo 73
2. Luật "Chúa" và sự phục tòng cùa các tạo vật có lý trí và trí khôn đối với nó 74
3. Cùng đích hay mục đích của luật Chúa 76
4. Những đòi hòi của luật này và cùa "tự nhiên” 76
Tóm tắt 77
Luật tự nhiên, Công đồng Vat. II và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II 79
1. Luật tự nhiên và Công Đồng Vat. II 79
2. Luật Tự nhiên trong Giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Gioan PhaolS II 87
Tóm tắt 91
Luật tự nhiên theo tư tưởng của Germain Grisez, John Finnis và Joseph Boyle 92
1. Nguyên lý đệ nhất cho lý trí thực tiễn và những dặc điểm chung cùa nó 92
2. Nguyên tắc luân lý đệ nhất và lý lường hoàn thành con người toàn vẹn 99
3. Các đặc điểm cùa nguyên tác luân lý đệ nhất: các hình thái trách nhiệm 107
4. Từ những hình thái của tính hữu trách đến những chuẩn mực luân lý đặc thù 111
5. Những ưu tiên luân lý, tôn giáo và Thiên Chúa 114
6. Tóm tắt học thuyết luật tự nhiên của Grisez, Finnis và Boyle 122
7. Đánh giá tư tưởng của Grisez, Finnis, và Boyle về luật tự nhiên 125
Kết luận 129
CHƯƠNG III: QUY TẮC LUÂN LÝ TUYỆT ĐỐI 131
Dẫn nhập 131
I- Phải Xét lại bác bỏ qui tắc Luân lý tuyệt đối 134
a. Làm rõ hệ thống thuật ngữ 139
b. Những luận chứng ủng hộ các Nhà xét lại phủ nhận quy tắc Luân lý tuyệt đối 141
1. Nguyên lý Ưu tiên hay nguyên lý Điều tốt Cân xứng 141
2. Bản chất của một hành vi nhân linh như một tổng thể 146
3. Lịch sử tính về hiện sinh con người 148
II. Phê bình quan điềm xét lại chối bò quy tắc luân lý tuyệt đối 151
a. Nguyên lý ưu tiên hay nguyên lý điều tốt cân xứng 153
b. Bản chất cùa hành vi nhân linh như một tổng thể 161
c. Tính lịch sử của cuộc sống con người và những qui tắc luân lý tuyệt đối 163
III. Bảo vệ chân lý những qui tắc luân lý tuyệt dô'i 169
Phụ chương I : Thánh Thomas & những qui tắc luân lý tuyệt dối 178
Phụ chương II : Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II và những quy tắc luân lý tuyệt đối 186
1. Việc định loại luân lý những hành vi nhân linh 187
2. Tiêu chuẩn để đánh giá tình trạng tốt hay xấu cùa hành vi nhân linh 189
3. Những quy tắc luân lý tuyệt đối bảo vệ phẩm giá bất khả xâm phạm của con người và chì ra con đường hướng tới sự viên mãn trong Đức Kitô 191
4. Sự thiếu mạch lạc giữa những thuyết luân lý chối bỏ sự hiện hữu của những hành vi xấu nội tại với những qui tắc luân lý tuyệt đối 196
5. Tính bất khả ngộ của giáo huấn trong Veritatis Splendor 198
CHƯƠNG IV: TỘI LỖI VÀ ĐỜI SỔNG LUÂN LÝ 201
1. Ýnghĩa cốt lõi cùa Tội 201
A. Nhận thức về tội theo Kinh Thánh 201
B. Nhận thức về Tội trong truyền thống Thần học Công giáo 208
2. Phân biệt Tội trọng và Tội nhẹ 218
A. Nguồn gốc Kinh Thánh và Huấn quyển cho sự phân biệt giữa 219
B. Quan niệm Thán học cổ điển về sự phân biệt Tội trọng và Tội nhẹ 222
C. Lý thuyết chọn lựa nền tảng và sự phân biệt giữa Tội trọng và Tội nhẹ 226
D. Những cam kết nền tảng, cách sống người Kitô hữu và Tội trọng 236
3. Vai trò Tội lỗi trong đời sống chúng ta: Con đường Tội lỗi dẫn đến sự chết 239
Để kết luận 243
CHƯƠNG V: ĐỨC TIN KITÔ GIÁO VÀ ĐỜI SỐNG LUÂN LÝ CỦA CHÚNG TA 244
1. Bối cảnh hiện sinh của đời sống luân lý 245
2. Đức Giêsu, nền tảng đời sống luân lý Kitô giáo 253
3. Giao Ước Phép Rửa và ơn gọi cá nhân 264
4. Tình yêu Kitô giáo - nguyên lý đời sống trong Đức Kitô 274
5. Các mối phúc định rõ những đòi buộc của tình yêu Kitô giáo 279
6. Vấn nạn về các chuẩn mực luân lý đặc thù Kitô giáo 286
7. Thực hành dời sống luân lý Kitô giáo 292
Kết luận 298
CHƯƠNG VI: GIÁO HỘI NHƯ VỊ THẦY DẠY LUÂN LÝ 299
1. Quyền giảng dạy và mục vụ trong Giáo hội 299
2. Có các Giáo huấn luân lý đặc thù được giảng dạy cách bất khả ngộ không? 307
3. Nên đáp lại thế nào đối với giáo huấn luân lý của huấn quyền được đề nghị chính thức nhưng không bất khả ngộ 320
CHƯƠNG VII: ĐỜI SỐNG LUÂN LÝ KITÔ GIÁO VÀ SÁCH GIÁO LÝ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO 335
Khái quát Giáo huấn của Sách Giáo lý về Đời sống Luân Lý Kitô Giáo 337
Ý Nghĩa cốt lõi của Luân Lý tính Kitô Giáo theo Sách Giáo Lý 340
1. Đời sống Luân lý như một nỗ lực của con người để hoàn toàn trở nên những con người như lòng Chúa mong ước 341
2. Chúng ta tuyệt đối lệ thuộc vào Thiên Chúa để hoàn oàn có thể trở nên những con người như lòng Chúa mong ước 342
3. Giáo hội được Thiên Chúa ban quyền với tư cách là Mẹ và Thầy Dạy 344
4. Điều chúng ta phải làm hoàn toàn để trở nên những con người như lòng Chúa mong ước 345
CHƯƠNG VIII: KHÁI QUÁT VỀ THÔNG ĐIỆP "VERITATIS SPLENDOR" 350
Phần I: Đức Kitô & Câu Trả Lời Cho vấn Nạn về Luân Lý 353
1. Vấn nạn về ý nghĩa Tôn Giáo và hiện sinh cùa người thanh niên: 353
2. Quyền tối thượng cùa Thiên Chúa trên trật tự luân lý: 355
3. Sự liên kết thiết yếu giữa việc tuân giữ các giới răn và sự sống đời đời: 356
4. Sự hoàn thiện của lề luật nơi Chúa Giêsu: lời mời gọi mọi người đến sự hoàn thiện 358
5. Đời sống luân lý, sự duy nhất cùa Giáo Hội và Mặc Khải: 360
6. Quyền vượt trên con người của huấn quyền Giáo hội về các vấn nạn luân lý 362
Phần II: Giáo hội và nhận định về một vài khuynh hướng thần học luân lý hiện nay 363
1. Tự do và lể luật 364
2. Lương tâm và chân lý 367
3. Chọn lựa cơ bản và các loại thái độ ứng xử đặc thù 368
4. Hành vi luân lý 371
Phần III: Sự thiện Luân lý cho đời sống Giáo hội và Thế giới 375
1. Mối tương quan giữa tự do cá nhân và chân lý 377
2. Sự hiệp nhất thâm sâu, bất khả phân ly giữa đức tin và luân lý 378
3. Mối tương quan giữa việc tôn trọng phẩm giá con người và việc từ chối dấn thân vào các hành vi xấu tự bản chất 379
4. Tuyệt đối cần đến ân sủng của Thiên Chúa để sống một đời sống ngay chính về luân lý 381
5. Sự đóng góp cùa các nhà thần học luân lý 383
6. Trách nhiệm của các Giám mục 384
Phần kết 385
Mục lục 429