Đạo đức Kitô giáo
Phụ đề: Luân lý Thần học
Tác giả: Karl H.Peschke, SVD
Ký hiệu tác giả: PE-K
DDC: 241 - Thần học luân lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002366
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 20
Số trang: 416
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu: 3
Phần 1: Trách nhiệm Kitô-giáo trong đời sống đạo 4
Chương 1 : Nhân đức tin 8
A. Cốt yếu của đức tin 8
I. Ý niệm vè Đức tin 8
II. Cần thiết của Đức tin 14
B. Con người vâng phục quả đức tin 16
C. Nhiệm vụ dụ đức tin với Mạc khải Kitô-giáo 18
I. Nhiệm vụ học biết các chân trong Đức tin 18
II. Nhiệm vụ tuyên xưng Đức tin 20
III. Nhiệm vụ Truyền bá Đức tin 21
IV. Nhiệm vụ bảo vệ Đức tin 24
V. Cổ võ hiệp nhất bức tin 25
VI. Nhiệm vụ tuân phục huân quyền Hội thánh 32
D. Tội nghịch với Đức tin 34
I. Tội Kiêu Ngạo 35
II. Tội không tin 36
III. Tội nghịch với Đức tin Kitô- giáo 38
Chương II: Nhân Đức Cậy 41
A. Yếu tính của Đức Cậy 42
I. Đức Cậy trong Kinh Thánh 42
II. Đức Cậy theo Thần học 45
B. Hoa quả và Thách đố của Đức Cậy 47
C. Tội nghịch với Đức Cậy 50
Chương III: Nhân Đức Mến 55
A. Yêu tính Đức Mến Thần Linh 55
I. Đức Mến trong Thánh kinh 55
II. Đức Mến trong Thần học 61
III. Những đặc tính của Đức Mến 63
B. Thực hiện Đức Mến trong lời kinh và việc làm 65
C. Các tội nghịch với Đức Mến 68
Chương IV : Nhân Đức Thờ phượng 72
A. Ý niệm và đối tượng Đức Thờ phượng 73
I. Khái niệm Thờ phượng 73
II. Cách thức Thờ phượng khác nhau 75
III. Thờ phượng và kính các Thánh 77
B. Nền tảng Đức thờ phượng 78
I. Nhiệm vụ Thờ phượng nói chung 78
II. Cần thiết Thờ phượng bề ngoài vá đoàn thể 80
C. Các tội nghịch Đức Thờ phượng 83
I. Tội thờ Chúa thật một cách giả dối 83
II. Thờ ngẫu tượng 85
III. Mê tín di đoan 86
Chương V: Những cách tnức và bổn phận thờ phượng 94
A. Cầu nguyện 94
I. Cầu nguyện là gì ? 95
B. Thánh hóa đời sống nhờ các bí tích 101
I. Ý niệm và chức năng của các bí tích 101
II. Cần phải cầu nguyện 102
III. Điều kiện cầu nguyện 104
IV. Các bí tích là để lo việc thờ phượng 105
V. Những điều kiện thành sự và hiệu lực 109
VI. Điều kiện thành sự và cử hành xứng đáng 112
C. Thánh hóa thời gian bằng các ngắy lễ 115
I. Cử hành ngày Chúa nhật và mùa Thánh 115
II. Những ngày ăn chay và kiêng thịt 130
D. Lời khấn 133
I. Ý nghĩa lời khấn 133
II. Điều kiện thành sự 134
III. Bắt buộc phải giữ 136
IV. Tháo lời khấn 137
E. Bổn phận kính trọng sự Thánh 138
I. Tôn trọng Thánh Danh Chúa 138
II. Kính trọng người của Chúa 140
III. Kính trọng nơi Thánh 140
IV. Kính trọng của Thánh, đồ thánh 141
Phần II : TRÁCH NHIỆM KITÔ GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG TRẦN THẾ 143
Chương I: Yêu thương và công bình 145
A. Bản chất và thứ tự yêu thương 145
I. Giới văn yêu thương trong Kinh thánh 146
II Bản chất yêu thương nhau 151
III. Thứ tự yêu thương người 154
B Những biểu lộ yêu thương 159
I.Những việc bác ái về vật chất 160
II. Những việc bác ái về tinh thần 164
C. Đức Công bình 171
I. Công bình trong Kinh thánh 171
II. Bản chất công bình 173
III. Phân loại công binh 176
IV. Công bình và bác ái 178
Chương II (VII) Trách nhiệm Luân lý trong đời sống cộng đoàn 181
A. Bản tính và trật tự xã hội nói chung 182
I. Bản tính xã hội 182
II. Trách nhiệm sừ dụng Quyền bính 185
III. Nhân đức vâng phục 189
B. Gia đình 196
I. Bản chất và chức năng của gia đình 196
II. Bổn phản vợ chồng 198
III. Bổn phận và quyền cha mẹ 199
IV. Bổn phận con cái với cha mẹ 204
V. Gia đình mờ rộng 206
C. Quốc gia và Nhà nước 207
I. Bản chất và nguồn gốc Nhà nước 207
II. Trách nhiệm và bổn phận luân lý của Nhà nước 210
III. Trách nhiệm Nhà nước nói chung 211
IV. Quyền tự vệ bằng chiến tranh 221
V. Bổn phận công dân 224
VI. Quyền chống lại chính quyên bất công 227
D. Giáo hội 231
I. Quyền bính trong Giáo hội 231
...