Manuale Theorico - Practicum Theologiae Moralis
Tác giả: AD Mentem D. Thomae
Ký hiệu tác giả: TH-A
DDC: 241 - Thần học Luân lý
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012519
Nhà xuất bản: Romae
Năm xuất bản: 1950
Khổ sách: 21
Số trang: 552
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích