Thần học luân lý chuyên biệt
Nguyên tác: Christian Ethics
Tác giả: Karl H.Peschke, SVD
Ký hiệu tác giả: PE-K
DDC: 241 - Thần học luân lý
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002529
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 282
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009636
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 282
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
- Nội dung 3
- Nhập đề 9
PHÂN MỘT 15
CHƯƠNG I: ĐỨC TIN 23
A. Yếu tính cúa đức tin 23
I. Khái niệm 26
1. Đức tin là một cuộc gặp gỡ giữa cá nhân với Thiên Chúa 29
2. Đức tin là sự ưng thuận đối với các chân lý được mặc khải 34
II. Sự hiểu biết của đức tin rất cần cho sự cứu độ 37
B. Con người trong tình trạng sống vâng phục bởi đức tin 40
C. Những bổn phận đối với đức tin theo mặc khải Kitô giáo 41
I. Bổn phận hiêu biết các chân lý đức tin 43
II. Bổn phận tuyên xưng đức tin 44
1. Bổn phận không được chối bỏ đức tin 45
2. Bổn phận tuyên xưng đức tin 47
III. Bổn phận truyền bá đức tin 49
1. Động lực truyền giáo 50
2. Những yêu cầu thực tiễn 52
IV. Bổn phận bảo vệ đức tin 55
V. Đẩy mạnh sự hiệp nhất đức tin 56
1. Bản chất và động cơ của phong trào đại kết 58
2. Những yêu cầu thực tiễn để cổ võ sự hiệp nhất 63
♦ Phụ trương: Các chỉ dẫn về việc tham dự các nguồn thiêng liêng 64
a. Cầu nguyện chung 66
b. Tham dự việc thờ phượng qua các Bí tích 69
c. Tham dự các sinh hoạt phụng vụ khác 69
d. Những chuẩn mực liên quan đến vai trò đỡ đầu và chứng hôn 70
e. Sử dụng chung nơi thánh và vật thánh 71
f. Nhận các thừa tác viên không Công giáo vào các trường học  71
và bệnh viện Công giáo 72
VI. Bổn phận tùng phục Huấn quyền Hội thánh 78
D. Các tội đối với đức tin 80
I. Tự phụ 81
II. Không tin 85
III. Các tội đối với đức tin Kitô giáo 88
CHƯƠNG II: ĐỨC CẬY 89
A. Yếu tính của đức cậy đối thần 89
I. Đức cậy trong Thánh kinh 89
1. Cựu ước 92
2. Tân ước 94
II. Đức cậy theo thần học 97
B. Kêt quả của đức cậy và những thách đố đặt ra cho đức cậy 97
1. Kiên nhẫn chịu đựng 99
2. Cởi mớ đón tương lai 100
3. Được mời gọi biến đổi thế giới 102
C. Các tội phạm đến đức cậy 102
1. Quá tự tin 104
2. Thất vọng 106
3. Cam chịu 108
CHƯƠNG III: ĐỨC ÁI 109
A. Yêu tính của đức ái đối thần 109
I. Bản chất của đức ái đối thần theo Kinh thánh 110
1. Cựu ước 114
II. Khái niệm đức ái trong thần học 119
III.Những đặc tính cúa đức ái đối thần 122
1. Tình yêu phải tuyệt đối 122
2. Tình yêu phải vừa nội tâm vừa thực tế 124
B. Tình yêu phải vừa nội tâm vừa thực tế 126
C. Các tội phạm đến đức ái đối thần 130
CHƯƠNG IV: BẢN CHẤT CỦA VIỆC THỜ PHƯỢNG THIÊN CHÚA 134
A. Ý niệm và đối tượng của việc thờ phượng 135
I. Khái niệm thờ phượng 135
II. Các hình thức thờ phượng 138
III. Thờ phượng Thiên Chúa và tôn kính các thánh 141
B. Nền tảng cúa đức thờ phượng 144
I. Bổn phận thờ phượng nói chung 144
II. Nhu cầu thờ phượng một cách bên ngoài và tập thể 147
C. Các tội đi ngược lại bản chất của sự thờ phượng: phụng tự một cách sai lạ 152
I. Thờ đúng Thiên Chúa nhưng sai cách 152
1. Những việc đạo đức hơi có tính ma thuật 153
2. Thờ phượng rỗng tuếch băng những phương thế bất xứng 154
II. Thờ phượng những thiên chúa giả hiệu (thờ ngẫu tượng) 156
III. Mê tín 158
1. Kiêng giữ cách vô lý 162
2. Bói toán 164
3. Ma thuật 170
CHƯƠNG V: NHỮNG BIỂU HIỆN VÀ NGHĨA VỤ ĐẶC BIỆT CỦA ĐỨC THỜ PHƯỢNG 173
A. Cầu nguyện 173
I. Bản chất của việc cầu nguyện 174
1. Khái niệm cầu nguyện 176
2. Các loại cầu nguyện khác nhau 179
II. Sự cần thiết của việc cầu nguyện 182
III. Điều kiện để cầu nguyện 182
1. Chú ý 184
2. Kính cẩn 185
3. Tin tưởng 186
4. Điều cầu xin phải thích đáng 187
B. Thánh hiến đời sống con người bằng các bí tích 190
I. Ý niệm và chức năng cúa các bí tích 195
II. Nhu cầu và nghĩa vụ thờ phượng bằng các bí tích 196
III. Những điều kiện nội tâm đã lãnh nhận bí tích thành sự và kết quả 195
1. Có lòng tin 199
2. Có ý hướng ngay thẳng 200
3. Yêu Chúa 200
IV. Những đòi hỏi để cử hành bí tích cho thành sự và xứng đáng 202
1. Được Đức Kitô và Hội thánh cho phép 203
2. Có ý hướng ngay thẳng 204
3. Giữ đúng nghi thức 203
4. Có lòng sùng kính và đang sống trong tình trạng ân sủng 205
C. Thánh hiến thời gian bằng các ngày lễ 206
I. Cử hành ngày Chúa nhật và các mùa Phụng vụ 205
1. Nguồn gốc Thánh kinh của việc cử hành ngày Chúa nhật 206
2. Sức ràng buộc của giới răn giữ ngày Chúa nhật 212
3. Tham dự Thánh lễ Chúa nhật 216
4. Nghỉ việc ngày Chúa nhật 226
II. Những ngày ăn chay và kiêng thịt 234
1. Luật ăn chay 237
2. Luật kiêng thịt 238
D. Khấn hứa 239
I. ý nghĩa của việc khấn hứa 239
II. ĐIều kiện để lời khấn thành sự 234
1. Điều kiện về phía người khấn 241
2. Điều kiện về phía đối tượng khấn hứa 242
3. Điều kiện về phía Hội thánh 234
III. Sức ràng buộc và việc thực hiện lời khấn 243
1. Sức ràng buộc của lời khấn 243
2. Giải thích lời khấn 245
3. Thực hiện lời khấn 245
IV. Tháo cởi lời khấn 246
1. Ngưng hiệu lực vì những lý do nội tại 246
2. Đình chỉ thi hành 247
3. Giải gỡ lời khấn 248
4. Chuyển lời khấn 249
E. Các nghĩa vụ tỏ lòng tôn kính sự thánh 250
I. Tôn kính danh Chúa 250
Lạm dụng Danh Thiên Chúa 250
a. Phàm tục hóa 251
b. Nhạo báng 251
II. Kính trọng người Thánh 253
III. Kính trọng nơi Thánh 255
IV. Kính trọng vật thánh 256
1. Phạm thánh đối vật 257
2. Mại thánh 259
Chú thích 263