Theologiae specialis pars altera complectens tractatus tres
Tác giả: H. Hurter, SJ.
Ký hiệu tác giả: HU-H
DDC: 241 - Thần học luân lý
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011757
Nhà xuất bản: Oeniponte, Librairia Academica Wagneriana
Năm xuất bản: 1908
Khổ sách: 23
Số trang: 746
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích