Manuale theorico - practicum theologiae moralis
Tác giả: AD Mentem D. Thomae
Ký hiệu tác giả: TH-A
DDC: 241 - Thần học Luân lý
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011667
Nhà xuất bản: Romae
Năm xuất bản: 1950
Khổ sách: 21
Số trang: 648
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích