Tự do và trung thành trong Đức Kitô
Nguyên tác: Free and faithul in Christ
Tác giả: Bernard Haring, CSsR
Ký hiệu tác giả: HA-B
Dịch giả: Lm. Đa Minh Nguyễn Đức Thông, CSsR
DDC: 241 - Thần học luân lý
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002890
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 24
Số trang: 1529
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005031
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 24
Số trang: 1529
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010383
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 24
Số trang: 1529
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương 14. Đức tin và phong trào đại kết 782
Chương 15. Đức tin trong một thời đại vô tín 843
Chương 16. Đức cậy được đức tin bảo đảm 892
Chương 17. Hiện thực hóa sự thật trong tình yêu 935
Chương 18. Sự thật giải thoát trong ngôn ngữ giới tính 1011
Chương 19. Trách nhiệm về sự sống con người và việc truyền sinh 1092
Chương 20. Về sức khỏe và việc chữa lành 1131
Chương 21. Chết và hấp hối 1166
Chương 22. Trách nhiệm trong và đối với thế giới 1201
Chương 23. Sinh thái và đạo đức 1257
Chương 24. Văn hóa và đạo đức 1302
Chương 25. Nền đạo đức về đời sống kinh tế xã hội 1338
Chương 26. Nền đạo đức chính trị 1424