Thần học luân lý tổng quát
Phụ đề: Đạo đức học Kitô giáo
Nguyên tác: Christian Ethics
Tác giả: Karl H.Peschke, SVD
Ký hiệu tác giả: PE-K
DDC: 241 - Thần học luân lý
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 7

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001732
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 323
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002367
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 334
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002436
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1986
Khổ sách: 20
Số trang: 334
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005947
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1986
Khổ sách: 20
Số trang: 334
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005948
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1986
Khổ sách: 20
Số trang: 334
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005949
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1986
Khổ sách: 20
Số trang: 334
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005950
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1986
Khổ sách: 20
Số trang: 334
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích