Theologia moralis universa
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 241 - Thần học Luân lý
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012125
Nhà xuất bản: Barcinone
Năm xuất bản: 1857
Khổ sách: 21
Số trang: 1057
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích