Giải thích thần học. Mầu nhiệm Thiên Chúa tạo thành
Tác giả: Fr. Joachim Nguyễn Văn Liêm, OP
Ký hiệu tác giả: NG-L
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008953
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 21
Số trang: 389
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014562
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 21
Số trang: 389
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Đoạn dẫn nhập 9
PHẦN I: VIỆC THIÊN CHÚA TẠO THÀNH VẠN VẬT 18
ĐOẠN I: VỀ BẢN TÍNH CỦA VIỆC TẠO THÀNH  18
Chương I: Những ngoại căn của vạn vật 19
Tiết 1: Về tác căn đệ nhất của vạn vật 19
Tiết 2: Về căn nguyên mô biểu của vạn vật 24
Tiết 3: Về cứu cánh của vạn vật 27
Chương II: Cách thức vạn vật phát xuất từ tác căn  đệ nhất hay là việc tạo thành  31
Tiết 1: Về chính việc tạo thành 32
Tiết 2: Ai có thể tạo thành? 39
ĐOẠN II: VỀ KHỞI ĐẦU KỲ GIAN TẠO THÀNH 46
Chương I: Phải chăng vạn vật đã thực sự được tạo thành từ đời đời 46
Chương II: Phải chăng vạn vật có thể được tạo dựng từ thuở đời đời? 50
Chương III: Phải hiểu việc tạo thành vào khởi đầu kỳ gian thư thế nào? 52
ĐOẠN III: VỀ SỰ PHÂN BIỆT VẠN VẬT  55
Chương I: Về nguyên nhân phân biệt vạn vật 55
Chương II: Sự phân biệt thiện ác nơi vạn vật 59
Tiết 1: Bản tính của điều ác 60
Tiết 2: Về căn nguyên của điều ác 64
Chương III: Về sự phân biệt các vật theo sách Sáng thế 68
PHẦN II: VỀ CÁC THIÊN THẦN 71
ĐOẠN I: VỀ BẢN TÍNH CỦA CÁC THIÊN THẦN 72
Chương I: Về sự hiện hữu của các Thiên thần 72
Chương II: Về chính bản tính của các Thiên thần 77
Tiết 1: Về bản tính thiêng liêng của các Thiên thần 78
Tiết 2: Về số lượng và về sự khác nhau nơi các Thiên thần 84
Chương III: Về bản tính của Thiên thần trong tương quan 87
Tiết I: Về thân thể tự nhiên của các Thiên thần 87
Tiết II: Về nơi định cư của các Thiên thần 92
Tiết III: Về việc di chuyển của các Thiên thần trong nơi chốn 98
ĐOẠN II: NHỮNG SINH HOẠT CỦA TRÍ TUỆ THIÊN THẦN 101
Chương I: Về chính sự hiểu biết của các Thiên thần 102
Chương II: Về phương diện giúp các Thiên thần hiểu biết 106
Chương III: Về các đối tượng mà các Thiên thần hiểu biết 111
Chương IV: Về cách thức hiểu biết của các Thiên thần 120
ĐOẠN III: Ý MUỐN VÀ TÁC ĐỘNG YÊU MẾN CỦA THIÊN THẦN 125
Chương I: Về chính ý muốn của Thiên thần 125
Chương II: Về tác động yêu mến của các Thiên thần 128
ĐOẠN IV: VỀ VIỆC TẠO THÀNH CÁC THIÊN THẦN 131
Chương I: Về việc tạo thành Thiên thần trong bậc tự nhiên 132
Chương II: Về sự hoàn thiện của thần lành  
 Tiết I: Các Thiên thần trước khi được vinh quang 135 
 Tiết II: Các thần lành sau khi đạt tới vinh quang 145 
 ĐOẠN V: VỀ NHỮNG ÁC THẦN 148 
 Chương I: Về tội lỗi của ác thần 149 
 Tiết 1: Tổng quát về tội lỗi của ác thần 149 
 Tiết 2: Chi tiết về tội lỗi  của ác thần 155 
 Chương II: Về hình phạt của ác thần 159 
 Tiết 1: Về những hình phạt nội tại 159 
 Tiết 2: Về những hình phạt ngoại tại 164 
 ĐOẠN VI: SINH HOẠT GIỮA CÁC THIÊN THẦN 166 
Chương I: Về việc các Thiên thần soi sáng nhau 167
Chương II: Về việc các Thiên thần đàm đạo với nhau 172
ĐOẠN VII:VỀ PHẨM TRẬT VÀ ĐẲNG CẤP CỦA CÁC THIÊN THẦN  176
Chương I: Về phẩm trật và cấp bậc của Thiên thần 177
Chương II: Về đẳng cấp của ma quỉ 183
ĐOẠN VIII: VỀ QUYỀN HÀNH VÀ SỨ VỤ CỦA CÁC THIÊN THẦN 185
Chương I: Về ảnh hưởng của các Thiên thần trên vũ trụ vật chất 186
Chương II: Về sứ vụ của Thiên thần đối với loài người 189
Tiết 1: Về quyền năng của Thiên thần trên phàm nhân 189
Tiết 2: Về việc các Thiên thần được sai đến 192
Tiết 3: Về các Thiên  thần bản mệnh 196
Chương III: Về những xông đánh của ma quỉ 202
Tiết 1: Những xông đánh của ma quỉ về mặt luân lý 202
Tiết 2: Những xông đánh của ma quỉ về mặt thể lý 207
PHẦN III: VỀ LOÀI NGƯỜI 211
ĐOẠN I: VỀ BẢN TÍNH CỦA CON NGƯỜI  212
Chương I: Về bản tính của linh hồn 212
Tiết 1: Linh hồn mô thể của thân thể con người 212
Tiết 2: Về đặc tính của linh hồn 219
Chương II: Về sự phối hợp giữa linh hồn và thân thể 22
Chương III: Về những tài năng của linh hồn 229
ĐOẠN II: VỀ  VIỆC TẠO THÀNH CON NGƯỜI 232
Chương I: Về việc tạo thành linh hồn 232
Chương II: Về việc kiến tạo thân thể 241
Chương III: Về hình ảnh Thiên Chúa nơi con người 254
ĐOẠN III: VỀ BẬC CÔNG CHÍNH NGUYÊN THUỶ CỦA CON NGƯỜI 259
Chương I: Về sự thực hữu và yếu tính của bậc công chính nguyên thuỷ 260 
 Tiết 1: Về sự thực hữu của bậc công chính nguyên thuỷ  261 
 Tiết 2: Về yếu tính của bậc công chính nguyên thuỷ  264 
 Chương II: Về những hồng ân riêng, nguyên tổ được trong bậc công chính nguyên thuỷ 267 
Chương III: Về những hồng ân chung, nhân loại được, trong bậc công chính nguyên thuỷ  271 
 Tiết 1: Về ơn thánh hoá 271 
Tiết 2: Về ơn vẹn toàn 273
Tiết 3: Về ơn bá chủ vạn vật 275
Tiết 4: Về ơn bất tử 277
Tiết 5: Về ơn bất thụ cảm 280
Tiết 6: Về phẩm tính những ân sủng trong bậc công chính nguyên thuỷ 282
PHẦN IV: VIỆC THIÊN CHÚA CAI QUẢN VÀ BẢO TỒN VẠN VẬT 287
ĐOẠN I: VỀ VIỆC THIÊN CHÚA CAI QUẢN VẠN VẬT 288
Chương I: Sự thực hữu của việc cai quản 288
Chương II: Đặc tính của việc cai quản 293
Chương III: Những đặc trưng của việc cai quản 296
ĐOẠN II: NHỮNG CÔNG HIỆU CỦA VIỆC CAI QUẢN 299
Chương I: Về việc Thiên Chúa bảo tồn vạn vật 300
Chương II: Về việc Thiên Chúa huy động vạn vật 306
Tiết 1: Sự huy động của Thiên Chúa 306
Tiết 2: Sự Thiên Chúa trực tiếp huy động tạo vật hoạt động 310
Phụ chương: Tuần lễ khai nguyên 321
Sách tham khảo 366
Mục lục 369