Tài liệu học tập về hôn nhân gia đình
Phụ đề: Chương trình đào tạo Tông đồ giáo dân (dành cho giáo dân nòng cốt của Giáo xứ)
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 259.1 - Mục vụ gia đình
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S8
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007052
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 192
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 7
Đề tài 1: Từ cộng đoàn Giáo hội đầu tiên của sách Tông đồ Công vụ 17
Đề tài 2: Đến Cộng đoàn Giáo xứ của chúng ta ngày nay 26
Đề tài 3: Vai trò của giáo dân nói chung và giáo dân nòng cốt nói riêng trong đời 34
Đề tài 4: Ý nghĩa của quyền bính trong Giáo hội: phục vụ dân Chúa 45
Đề tài 5: Chức năng của người lãnh đạo Nhóm hay Cộng đoàn trong Giáo hội 54
Đề tài 6: Hướng dẫn một buổi cầu nguyện của Nhóm hay Cộng đoàn 61
Đề tài 7: Thế nào là một cuộc họp thành công và cách điều hành cuộc họp ấy 69
Đề tài 8: Phẩm chất của người lãnh đạo theo gương Chúa Giêsu Kitô 72
Đề tài 9: Cách lãnh đạo phù hợp với tinh thần Phúc Âm và Giáo hội học ngày nay 79
Đề tài 10: Làm việc chung hay cùng gánh trách nhiệm trong nhóm hay Cộng đoàn 90
Đề tài 11: Soạn thảo, thực hiện và lượng giá một kế hoạch hay dự án mục vụ 97
Đề tài 12: Cách thực hiện sổ sách kế toán và báo cáo tài chánh 106
Đề tài 13: Cách nuôi dưỡng tinh thần phục vụ và rèn luyện kỹ năng mục vụ 110
Thư mục vụ 117
Cho tròn chữ hiếu 128
Vấn đề nguồn gốc loài người ở thời đại chúng ta 184