Mục vụ và linh đạo về hôn nhân gia đình
Phụ đề: Hội ngộ niềm tin
Tác giả: Lm. Augustino Nguyễn Văn Dụ
Ký hiệu tác giả: NG-D
DDC: 259.1 - Mục vụ gia đình
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001569
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 490
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001570
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 490
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 1
Lời mở đầu 4
PHẦN DẪN NHẬP: GIA ĐÌNH VỚI CÁI NHÌN CỦA NĂM TOÀN XÁ 8
1. Gia đình trong cái nhìn của năm toàn xá 11
2. Gia đình và "luật về sự thánh thiện" 13
THÁNH HÓA GIA ĐÌNH 18
I. Hiện tình hôn nhân và gia đình tại Việt Nam 18
II. Hôn nhân và gia đình dưới ánh sáng mạc khải 20
III. Những phương thế cụ thể và thiết thực 22
Kết luận 24
CÁC GIA ĐÌNH KI TÔ HỮU HÃY TRỞ NÊN ÁNH SÁNG CỦA THẾ GIỚI 25
PHẦN THỨ NHẤT: THẦN HỌC MỤC VỤ VÀ LINH ĐẠO VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 30
CHƯƠNG I: MỤC VỤ GIA ĐÌNH THEO CÔNG ĐỒNG VATICANO II 31
I. Những đường hướng căn bản về giáo hội học theo Công đồng 33
II. Phân tích những bản văn Công đồng  36
1. "Họ được những ơn riêng cho bậc sống của mình trong Dân Chúa" 36
2. Như một Giáo Hội tại gia 39
3. Sự tham dự của gia đình Ki tô hữu vào sứ mạng ngôn sứ, tư tế và vương đế của Giáo 45
4. Gia đình: "đối tượng" của sự quan tâm mục vụ trong Giáo hội 57
III. Tổng hợp về giáo lý Công đồng 61
1. Một mục vụ mang tính chất thần học hơn 61
2. Từ ngữ và ý niệm về Giáo hội tại gia 62
3. Nguồn gốc bí tích của gia đình Ki tô hữu 63
4. Ý nghĩa và việc tham dự 64
5. Một sự chia sẻ mang tính chất hôn nhân- gia đình của sứ mạng Giáo hội 65
CHƯƠNG HAI: GIÁO HỘI VÀ THẾ GIỚI ĐANG CẦN ĐẾN LINH ĐẠO 69
1. Một đòi hỏi khẩn thiết cho xã hội ngày nay 71
2. Việc lưu ý tới "linh đạo hôn nhân và tình yêu" một việc làm mới 73
CHƯƠNG BA: LINH ĐẠO VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 85
1. Định nghĩa về linh đạo 85
a. Tình yêu vô biên của Thiên Chúa đối với mọi người 86
b. Lời mời gọi con người đến với ơn cứu độ, nhưng bằng 87
c. Phục vụ Giáo hội và thế giới 87
2. Nền tảng của linh đạo hôn nhân và gia đình 87
BÍ TÍCH RỬA TỘI 88
1. Sứ mạng làm ngôn sứ 88
2. Sứ mạng làm tư tế 88
3. Sứ mạng làm vương đế 88
Bí tích hôn nhân 90
Kết luận 92
CHƯƠNG BỐN: LINH ĐẠO HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH TỪ CÔNG ĐỒNG VATICANO II 95
I.Giáo huấn của Giáo hội 95
1. Công Đồng Vaticano II 96
2. Giáo huấn của các vị Giáo hoàng sau công đồng 99
3. Nội dung và ý nghĩa về Giáo huấn của Giáo hội 105
II. Suy tư thàn học 106
1. Tái khám phá tính chất bí tích của hôn nhân Ki tô giáo 107
2. Phát triển một ý thức về Giáo hội 110
3. Lưu ý đến khía cạnh nhân loại học, chính trị và lịch sử 114
III. Một đề nghị thần học về linh đạo hôn nhân 120
1. Vấn đề phương pháp cho việc nghiên cứu về linh đạo hôn nhân 120
2. Những đường hướng căn bản cho một linh đạo hôn nhân 123
IV. Vấn đề linh đạo gia đình 130
1. Bí tích Hôn phối được thiết lập cho đôi bạn Ki tô hữu 132
2. Yếu tố chính của linh đạo gia đình là sự "hiệp thông" 133
Kết luận 138
CHƯƠNG NĂM: LINH ĐẠO HÔN NHÂN THEO ĐỨC GIÁO HOÀNG PHAOLO VI 141
I. Thư mục vụ về gia đình Kitô hữu 142
II, Sứ điệp Công đồng về hôn nhân và gia đình 153
III. Thông điệp "HUMANAE VITAE" (1968) 165
IV. TIN MỪNG CHO TÌNH YÊU NHÂN LOẠI; BUỔI NÓI CHUYỆN DÀNH CHO "ÉQUIPES NOTRE- DAME" 179
V. GIÁO HỘI TẠI GIA, CỘNG ĐOÀN LAON BÁO TIN MỪNG 198
Kết luận 207
CHƯƠNG SÁU: NHỮNG THÁCH ĐỐ VÀ NHỮNG KHẢ NĂNG VÀO ĐẦU THIÊN NIÊN KỶ THỨ BA 211
I. Những thách đố 212
1. Một số thách đố đến từ chính gia đình 212
2. Một số thách đố khác đến từ việc tục hóa của xã hội 214
3. Một số thách đố khác nữa đến từ xã hội, được bày tỏ qua Quốc Hội dưới hình thức của những luật lệ bất chính 215
4. Tình trạng hiện nay 216
a) Hôn nhân 216
b) Những vụ sống chung 218
c) Gia đình 222
d) Sự sống 223
Việc phá thai 227
Việc truyền sinh nhân tạo 228
Việc trợ tử hay làm cho chết cách êm dịu 229
II. Những dấu chỉ tích cực và mang niềm hy vọng 230
III. Những giải pháp 233
A. Trong nội bộ Giáo hội 233
1. Một sứ mạng được xác định một cách rõ ràng 233
2. Một sứ mạng như là sứ mạng chung của toàn Giáo hội 235
B. Bên ngoài Giáo hội 235
Kết luận 237
PHẦN THỨ HAI: NHỮNG CHỦ ĐỀ VỀ LINH ĐẠO 238
CHƯƠNG MỘT: HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH TRONG KẾ HOẠCH CỦA THIÊN CHÚA 239
1. Chuyện kể việc việc tạo dựng 241
1.1. "Ta ban cho nó một trợ tá…" 242
1.2. "Người sẽ từ bỏ…sẽ kết hợp…sẽ trở nên một xác thịt" 245
1.3. "Ngươi sẽ ăn…ngươi sẽ không được ăn…" 248
2. Trình thuật thứ nhất về việc tạo dựng 251
2.1. "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta" 252
2.2. "Hãy sinh sôi nẩy nở thật nhiều…" 255
2.3. "Cho đầy mặt đất…" 258
Kết luận 260
CHƯƠNG HAI: TÌNH YÊU HÔN NHÂN HÌNH ẢNH CỦA TÌNH YÊU 262
Sách Sáng Thế 1,26-28 263
Sách Sáng Thế 2,19 264
Sách Sáng Thế 2,21-25 267
Ôsê (Thế kỷ VIII trước công nguyên) 271
Kinh nghiệm hôn nhân của Ôsê 272
Ezekiel 275
Sách diễm ca 278
Tin Mừng 280
1. Hỗn nhân không thuộc về riêng ai 282
2. Giúp con người khám phá ra hân nhăn như một ơn gọi là một việc làm quan trọng 282
3. Những cái nhìn lệch lạc về tính dục, về thân xác, về tình yêu, về người nữ không phải là cách nhìn mang sứ điệp Kitô giáo 283
4. Chính tình yêu là Bí tích của Thiên Chúa 284
CHƯƠNG BA: HÌNH ẢNH CỦA THÁNH GIA VÀ LINH ĐẠO HÔN NHÂN 286
Hình ảnh Kinh Thánh 286
Linh đạo hôn nhân 286
1. Khám phá ra hình ảnh Kinh Thánh  287
1.1. Đọc lại Tin Mừng của Thánh Mat-thêu 289
1.2. Đọc lại Tin Mừng của Thánh Lu-ca  291
2. Khám phá linh đạo hôn nhân.  295
2.1. Giu-se, người công chính. 295
2.2. Này tôi là nữ tỳ của Thiên Chúa 298
Kết luận  303
CHƯƠNG BỐN: HÔN NHÂN TỪ BỎ SỰ AN TOÀN CỦA QUÁ KHỨ ĐỂ HƯỚNG ĐẾN ĐIỀU TUYỆT VỜI CỦA TƯƠNG LAI 305
1. Chiêm ngắm ý định của Thiên Chúa 307
2.     Dịu dàng trao hiến cho nhau 311
3.     Một kế hoạch bất tận 315
CHƯƠNG NĂM: “THEO HÌNH ẢNH VÀ GIỐNG THIÊN CHÚA”. LÀM CHA LÀM MẸ CÓ TRÁCH NHIỆM 319
1. Lắng nghe sứ điệp Kinh thánh 321
1.1. “Theo hình ảnh và giống Thiên Chúa” 321
1.2. Thiên Chúa là Cha : nguồn ánh Sáng từ Cựu ước 323
1.3. Thiên Chúa cũng là người mẹ : sứ điệp của các ngôn sứ Giê-rê-mi-a và I-sa-i-a 325
1.4. “Các con hãy nên thánh vì Ta, Thiên Chúa của các con, là Đấng Thánh” 326
1.5. Ánh sáng cuối cùng từ Tân ước 329
2. Cặp nhân loại như là hình ảnh của Thiên Chúa 334
2.1. Những giá trị của hình ảnh ấy 334
2.2. Một dụ ngôn mang đầy ý nghĩa 336
2.3. Những linh đạo 338
2.4. Những suy tư kết luận 342
CHƯƠNG SÁU: LINH ĐẠO GIA ĐÌNH TRONG SÁCH “CÔNG VỤ TÔNG ĐỒ” 344
1. Cornêliô và gia đình ông lãnh nhận ân huệ Chúa Thánh Thần 345
2. Viên cai ngục thành Phi-lip-phê và gia đình ông tin vào Chúa Giêsu 349
3. Phi-lip-pô và bốn người con gái làm tiên tri 356
4. Kha-na-nia và Xa-phi-ra: một đôi bạn để quên đi và chừa bỏ 359
5. A-qui-la và Pơ-rit-ki-la: một đôi bạn để nhớ và noi theo 364
Kết luận 369
CHƯƠNG BẢY: HÔN NHÂN GIA ĐÌNH VÀ BÍ TÍCH THÁNH THỂ 371
Thiên Chúa mời gọi chúng ta 377
Thiên Chúa nói với chúng ta 383
Thiên Chúa biến đổi chúng ta 392
Thiên Chúa nuôi dưỡng chúng ta 398
Thiên Chúa sai chúng ta đi 403
CHƯƠNG TÁM: LINH ĐẠO PHỤNG VỤ TRUYỀN GIÁO CỦA GIA ĐÌNH 408
1. Lễ Giáng Sinh trong gia đình 410
2. Lễ Phục Sinh trong gia đình 419
3. Lễ Hiện Xuống trong gia đình 428
CHƯƠNG CHÍN: ĐÂU LÀ TƯƠNG LAI ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH KITÔ HỮU? 435
1. Đâu là tương lai đối với gia đình Ki-tô hữu? 435
1.1. Gia đình Ki-tô hữu giữa hai thế kỷ 438
1.2. Một vài đặc điểm về tương lai gần 442
2.   Đâu là gia đình Ki-tô hữu đối với tương lai? 448
2.1: Ý thức rõ ràng về ân huệ đã được lãnh nhận 449
2.2. Ý thức về bổn phận giáo dục 450
2.3. Can đảm tham dự vào sứ mạng 452
2.4. Hoàn toàn cởi mở về đôi thoại 453
Kết luận 455
Phần phụ thêm: Vài điểm gợi ý cho bài giảng lễ thành hôn 457
1. “Giu-se, ... đừng ngại đón Ma-ri-a vợ ông về ” 458
2. “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà” 461
3. “Phúc cho các con,... các con hãy vui lên và hãy nhảy mừng” 465
4. “Và cả hai sẽ trở thành một xương một thịt” 469
5. “Có một tiệc tại Ca-na miền Ga-li-lê” 472
6. Tình yêu cao cả 476
Mục vụ 481