Các tác phẩm của tác giả Thánh Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống