Tìm hiểu giáo luật về hôn nhân và gia đình
Tác giả: Lm. Anphong Nguyễn Công Vinh
Ký hiệu tác giả: NG-V
DDC: 262.946 - Học hỏi bộ Giáo luật 1983
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000492
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 173
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời mở đầu 9
Hôn nhân vững bền và hạnh phúc 11
1. Đối với Giáo hội Công giáo: Hôn nhân là gì? Tại sao Giáo hội lại phải quy định thêm luật lệ cho Hôn nhân đang khi trong xã hội đã có luật dân sự 13
2. Xin nói rõ về những phẩm tính cốt yếu của Hôn nhân Công giáo? Những phẩm tính này có ngược với phong tục và tâm thức của người Việt về hôn nhân và gia đình hay không? 18
3. Theo Giáo luật thì sự ưng thuận là điều cốt yếu để làm thành giao ước hôn nhân. Vậy ý nghĩa và sự ưng thuận hôn nhân là thế nào? 24
4. Ngoài điều kiện quan trọng là ưng thuận, thì còn những điều kiện nào khác nữa để cho việc kết hôn được thành sự và hữu hiệu? 31
5. Người ta thường nói bên nam bị bất lực, nhưng ít nói tới bên nữ. Vậy có bất lực bên nữ không? Giáo Luật có đề cập tới vấn đề này không? 38
6. Thể thức kết hôn theo Giáo luật là thế nào và có là yếu tố cần để việc kết hôn hữu hiệu không? 43
7. Thánh lễ đi kèm theo việc cử hành kết hôn theo thể thức Giáo luật có cần thiết để hôn phối thành sự không? Giáo luật quy định thế nào về việc cử hành thánh lễ hôn phối? 47
8. Sự ưng thuận tự do, sáng suốt là một trong những yếu tố quan trọng cho việc kết hôn được thành sự. Vậy thì ảnh hưởng của gia đình họ hàng hay sự vị nể cha mẹ vì đạo hiếu có ảnh huởng gì đến việc thành sự của hôn phối không? 49
9. Trong cử hành hôn phối: Khi nào thì hôn nhân thành sự, nghĩa là lời cam kết có hiệu lực? Trường hợp lời cam kết không có hiệu lực vì thiếu ưng thuận, thì sự ưng thuận sau này có tính cách hồi tố không? Còn nếu hôn phối vô hiệu vì những lý do khác, thì làm thế nào để sửa chữa lại? 53
10. Trong trường hợp nào thì có thể tuyên bố hôn phối không thành hoặc tháo giải hôn phối? 60
11. Xin giải thích rõ hơn về hôn nhân hỗn hợp và khác tôn giáo 67
12. Kiểu nói "Bỏ đạo công khai" phải hiểu như thế nào ? 73
13. Đối với những vụ hôn phối không bí tích thì giải quyết bằng cách thức nào? 77
14. Toà án hôn phối tổ chức thế nào? Phải làm gì khi muốn tiến hành xin toà xử? 83
15. Thủ tục thông thuờng trong việc xét xử các vụ hôn phối không thành như thế nào? 87
16.Thủ tục thông thuờng như vừa trình bày thì còn thủ tục nào khác không? 92
17. Mặc dầu nghi thức kết hôn của Giáo hội Công giáo như hiện thời là hợp lý và rất trang trọng, nhưng vẫn có những người muốn rằng nếu nghi thức ấy được sửa đổi để thích nghi với phong tục và tâm thức người Việt Nam, thì sẽ cảm thấy gần gũi hơn. Giáo hội có cho phép làm diều này không? 93
18. Về phương diện Giáo luật, những điểm nào trong phong tục tập quán Việt Nam về hôn nhân có thể thích nghi? 100
19. Về phuơng diện phụng vụ thì có thể thích nghi ở những điểm nào? 106
Một số truờng hợp hôn phối đã trình Toà án Giáo hội 115
Truớc tòa Giannechini 117
Truớc tòa Faltin 125
Truớc tòa A. Stankiewicz 132
Truớc tòa Funghini 135
Truớc tòa Pinto 137
Truớc tòa Bruno 140
Thay lời kết 143
Chuẩn bị cho cuộc hành trình mới 145
Thư mục 1756