Hôn nhân và gia đình trong các tài liệu của huấn quyền
Phụ đề: Giáo trình Thần học hôn nhân
Nguyên tác: Matrimonio & famiglia nei documenti del magiterium
Tác giả: Ramón García de Haro, Carla Rossi Espagnet
Ký hiệu tác giả: HA-R
Dịch giả: Lm. Agustino Nguyễn Văn Dụ
DDC: 259.1 - Mục vụ gia đình
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001767
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 591
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010290
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 644
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014175
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 591
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời mở đầu 11
Những chữ viết tắt 18
CHƯƠNG I: SỰ HIỂU BIẾT KITÔ GIÁO VỀ HÔN NHÂN VÀ HUẤN QUYỀN 19
1. Cơn khủng hoảng hiện nay về gia đình và huấn quyền 20
2. Thần học, khoa học về đức tin, và huấn quyền 39
3. Huấn quyền, bảo vệ cho sự thật cứu rỗi duy nhất có khả năng kiện toàn thiện ích của hôn nhân và gia đình  53
4. Lòng vâng phục cần phải có đối với huấn quyền, trong những giáo huấn khác nhau của Giáo hội 59
5. Vấn đề của những hành động bất chính một cách nội tại, và luân lý tuyệt đối 67
CHƯƠNG II: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HuẤN QUYỀN VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 79
1. Mười lăm thế kỷ của Giáo hội: Bức hoạ tổng hợp của Công Đồng Trento 80
2. Những vấn đề mới được đặt ra do sự tục hoá của nhà nước trong những quốc gia có ảnh hưởng Kitô giáo 100
3. Cuộc khủng hoảng của xã hội Ki tô giáo trong thế kỷ XX và huấn quyền của các Đức Giáo Hoàng Pio XI và Pio XII 125
4. Công Đồng Vaticano II và sự canh tân của Giáo hội  127
5. Huấn quyền của các Đức Giáo Hoàng sau Công Đồng Vaticano II 131
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH CHI TIẾT VỀ THÔNG ĐIỆP CASTI CONNUBLL 137
1. Hoàn cảnh lịch sử 137
2. Nội dung của thông điệp 141
3. Tính chất thời sự của những đường hướng chính đầy ý lực của Casti Connbll 185
CHƯƠNG IV: GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC PIO XII 189
1. Tóm lược về lịch sử của triều đại giáo hoàng và những luận đề chính về huấn quyền cảu Ngài liên quan đến gia đình 189
2. Những bài diễn văn dành cho các đôi tân hôn  192
4. Những giáo huấn về vai trò và quyền lợi của gia đình trong xã hội 240
5. Thông điệp Sacra Virginitas và những giáo huấn khác 248
CHƯƠNG V: HUẤN QUYỀN VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH VÀO THỜI KHAI MẠC CÔNG ĐỒNG VATICANO II 255
1. Tính chất liên tục của Công Đồng Vaticano II đối với huấn quyền trước đây 256
2. Những điểm kiên vững trong giáo huấn của Giáo hội  259
3. Những điều mà Công Đồng chờ đợi. Hãy đưa giáo lý một cách sâu xa vào trong đời sống 270
CHƯƠNG VI: HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH THEO CÔNG ĐỒNG VATICANO II 275
1. Lịch sử hình thành của Gaudium et Spes 275
2. Những đường nét chính yếu của giáo lý công đồng về hôn nhân 280
3. Một cái nhìn tổng hợp về hôn nhân và gia đình trong Gaudium et Spes 339
4. Những giáo huấn khác của Công đồng về hôn nhân và gia đình 359
CHƯƠNG VII: GIÁO HUẤN CỦA ĐGH PHAOLÔ VI VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 365
1. Một thoáng nhìn tổng quát về Triều đại Giáo hoàng 365
2. Thông điệp Humanae Vitae 369
3. Những giáo huấn khác về hôn nhân và gia đình 404
CHƯƠNG VIII: HUẤN QUYỀN CỦA ĐGH GIOAN PHAOLO II VỀ GIA ĐÌNH: TÔNG HUẤN "FAMILIARIS CONSORTIO" 429
1. Cơ hội, tầm quan trọng và lược đồ tổng quát của Familiaris Vonsortio 460
2. Phân tích về nội dung 431
A. Phần thứ nhất: Ánh sáng và bóng tối nơi gia đình ngày nay 432
B. Phần thứ hai: Ý định của Thiên Chúa về hôn nhân và gia đình 440
C. Phần thứ ba: Những bổn phận của gia đình Kito hữu 453
D. Phần thứ tư: Mục vụ gia đình 488
CHƯƠNG IX: GIÁO LÝ VỀ TÌNH YÊU CON NGƯỜI, THƯ GỬI CÁC GIA ĐÌNH VÀ NHỮNG GIÁO HUẤN KHÁC CỦA ĐGH GIOAN PHAOLO II 479
1. Giáo lý về tình yêu con người 498
2. Thư gửi cho các gia đình: "Gratissimam sane" 509
3. Những giáo huấn khác của ĐGH Gioan Phaolo II 520
4. Tài liệu về tính dục con người: sự thật và ý nghĩa. Những đường hướng giáo dục trong gia đình 557
CHƯƠNG X: NHỮNG ĐƯỜNG NÉT CHUNG CỦA HUẤN QUYỀN GIÁM MỤC VÀO THỜI HẬU CÔNG ĐỒNG 563
1. Những đặc điểm, cách thức và tính chất bắt buộc của Huấn quyền giám mục 563
2. Những lời tuyên bố của HĐGM nhân Thông điệp "Humanae Vitae" 569