Các tác phẩm của tác giả Matthêu Nguyễn Khắc Hy, P.S.S