Dẫn vào đời sống Bí tích Kitô giáo
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 265 - Nghi thức và điều luật cử hành các Bí tích
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009690
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 233
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014858
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 233
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 3
Chương I: Bí tích trong toàn bộ đời sống Kitô hữu 5
Chương II: Đào sâu nền tảng lý thuyết của các bí tích Kitô giáo 13
Chương III: Bí tích và đời sống thường ngày của con người 28
Chương IV: Biểu tượng một laoị hình ngôn ngữ đặc biệt 41
Chương V: Bí tich một loại biểu tượng đặc biệt 55
Chương VI: Khi bí tích trở thành nghi thức 64
Chương VII: Các bí tích khai tâm 80
Chương VIII: Cử hành bí tích Rửa tội và Thêm Sức 95
Chương IX: Bí tích Thánh Thể 110
Chương X: Cử hành bí tích Thánh Thể 130
Chương XI: Các bí tích chữa lành - Bí tích Hoà giải 140
Chương XII: Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân 171
Chương XIII: Các bí tích xây dựng cộng đoàn - Bí tích Truyền chức thánh 184
Chương XIV: Bí tích Hôn phối 202
Chương XV: Chết và an táng theo tinh thần Kitô giáo 220
Tài liệu tham khảo 232