Các Bí tích
Phụ đề: Hướng dẫn mục vụ Luân lý, Giáo luật, Phụng vụ
Tác giả: Gm. Giuse Hoàng Văn Tiệm
Ký hiệu tác giả: HO-T
DDC: 265 - Nghi thức và điều luật cử hành các Bí tích
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002165
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 253
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002166
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 253
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002167
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 253
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002168
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 253
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002169
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 253
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002170
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 253
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI NÓI ĐẦU 3
BẢN CHỮ VIẾT TẮT 5
Chương I: ĐẠI CƯƠNG VỀ BÍ TÍCH  
I. Khái niệm chung 7
II. Thừa tác viên của các Bí Tích 22
III.Lãnh nhận các Bí Tích 36
Chương II: BÍ TÍCH RỬA TỘI  
I. Bí Tích 45
II. Chất liệu và công thức 46
III. Hiệu quả 48
IV. Thừa tác viên Bí Tích 52
V. Những người được rửa tội - Phép Rửa cho trẻ nhỏ 54
Chương III: BÍ TÍCH THÊM SỨC  
I. Chất liệu và công thức 71
II. Hiệu quả của Bí Tích  72
III. Thừa tác viên 74
IV. Buộc phải ban Bí Tích Thêm Sức  76
V. Ngươi lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức 76
VI. Người đỡ đầu 77
VII. Thêm Sức và thánh lễ 77
VIII. Bằng chứng và ghi sổ 79
Chương IV: BÍ TÍCH THÁNH THỂ  
I. Cử hành Bí Tích Thánh Thể  81
II. Lưu Trữ và Tôn Sùng Thánh Thể  125
III. Tiền dâng để cử hành lễ  129
Chương V: BÍ TÍCH GIẢI TỘI  
I. Sự thiết lập và bản chất 135
II. Kỉ luật Bí Tích trong Hội Thánh 137
III. Sự cần thiết của Bí Tích 143
DƯỜNG NHƯ CHẤT LIỆU CỦA BÍ TÍCH (QUASIMATTER)  
I. Tội trọng  145
II. Tội nhẹ  150
III. Phẩm chất của một cuộc xưng tội nên  152
IV. Xét mình  152
V. Đền tội  153
VI. Ăn năn 157
HÌNH THỨC CỦA BÍ TÍCH VÀ NHỮNG CÁCH CỬ HÀNH KHÁC NHAU  
I. Công thức tha tội  160
II. Tha tội thế nào?  161
III. Cách thức cử hành Bí Tích Giải Tội  161
NHỮNG HIỆU QUẢ CỦA BÍ TÍCH GIẢI TỘI  
THỪA TÁC VIÊN BÍ TÍCH GIẢI TỘI  
I.  Ai là thừa tác viên?  170
II. Quyền năng (faculty) cần thiết để giải tội 170
III. Năng quyền trong nguy tử  175
IV. Năng quyền được Hội Thánh bổ túc 175
V. Giải tội tu sĩ 176
VI. Những trường hợp dành riêng  177
VII. Linh mục tha tội đồng loã  180
VIII. Tội phạm đức khiết tịnh liên quan  181
IX. Bí mật giải tội (the seal of confession) 182
X. Cha giải tội phải có kiến thức 186
XI. Những tư cách khác cha giải tội phải có  186
XII. Nơi chốn và thời gian  187
XIII. Buộc giải tội  187
XIV. Bổn phận chất vấn hối nhân 188
XV.  Tha tội, từ chối hay hoãn lại  189
XVI. Phải sửa chữa những lỗi lầm trong toà giải tội 190
XVII. Xưng tội lại  191
XVIII. Xưng tội chung  191
XIX. Xưng tội lần đầu 192
XX. Việc năng xưng tội 192
ÂN XÁ  193
Chương: VI BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN  
I. Là Bí Tích  201
II. Chất liệu và công thức 201
III. Hiệu quả của Bí Tích  202
IV. Thừa tác viên Bí Tích 204
V. Những người được xức dầu  205
VI. Nghi thức ban Bí Tích 206
Chương VII: BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC THÁNH CHỨC THÁNH - BÍ TÍCH  
I. Chức Thánh - sự Truyền chức 209
II. Chất liệu và công thức của BT 231
III. Thừa tác viên của chức thánh Giám mục 232
IV. Những nghi thức đầu của chức thánh  236
V. Phong chức linh mục cho phụ nữ  238
NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CHỊU CHỨC THÁNH  
I. Khái niệm chung 243
II. Ơn gọi linh mục 244
III. Phân biệt ơn gọi  250
IV. Độc thân linh mục 254
NHỮNG BẤT HỢP LUẬT VÀ NGĂN TRỞ  
I. Khái niệm chung 280
II.Những bất hợp luật để chịu chức 281
PHỤ THÊM  
I.Linh mục và chính trị  286
II. Linh mục hồi tục 289