Cử hành phụng vụ Bí tích
Tác giả: Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSS
Ký hiệu tác giả: PH-A
DDC: 265 - Nghi thức và điều luật cử hành các Bí tích
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007943
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 257
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007944
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 257
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương I: CÁC BÍ TÍCH KHAI TÂM  
I.  CỬ HÀNH BÍ TÍCH THÁNH TẨY  1
A. Nguyên tắc tổng quát  1
B. Thừa tác viên  2
1. Thừa tác viên thông thường  2
2. Thừa tác viên ngoại thường  3
C. Thụ nhân  4
D. Người đỡ đầu  6
E. Nghi thức Thánh tẩy  8
1. Khai tâm cho người lớn  8
1/ Khảo hạch (scrutinia) ) NTGN 25; 52; 152 -180)  15
2/ Chuyển trao hay trao kinh (traditiones) (NTGN 25; 53;103;181-192)  15
3/ Nghi thức trực tiếp chuẩn bị  16
4/ Cử hành Bí tích gia nhập đạo  18
2. Nhập đạo của trẻ nhỏ đến tuổi học giáo lý  25
3. Thánh tẩy cho trẻ nhỏ  26
4. Nghi thức ban Bí tích Thánh tẩy trong trường hợp nguy tử  35
F. Ý nghĩa cử hành  36
II.  CỬ HÀNH BÍ TÍCH THÊM SỨC  39
A. Thừa tác viên  39
B. Thụ nhân  41
C. Người đỡ đầu  41
D. Bài lễ và bài học  44
E. Nghi thức  45
1. Cử hành bí tích Thêm sức ngay sau bí tích Thánh tẩy  45
2. Cử hành riên bí tích Thêm sức  50
G. Ý nghĩa của các dấu chỉ và biểu tượng  54
1. Xức dầu thánh  54
2. Đặt tay  55
3. “ hãy nhận lấy ấn tín ơn Chúa Thánh Thần”  56
4. Hôn bình an  57
5. Thánh hiến dầu  57
III. CỬ HÀNH THÁNH THỂ  59
A. Ý nghĩa cử hành  59
B. Thừa tác viên  59
C. Thụ nhân  61
D. Cấu trúc và diễn tiến Nghi thức Thánh lễ  62
1. Phần I – Quy tụ (x. GLCG 1348)  63
2. Phần II – Lắng nghe (x. GLCG 1349)  70
3. Phần III- Chia sẻ  75
4. Sai đi  93
CHƯƠNG II: NHỮNG BÍ TÍCH CHỮA TRỊ  
I. CỬ HÀNH BÍ TÍCH HÀO GIẢI  95
A. Thừa tác viên  95
B. Cử hành  98
1. Hình thức thứ I: Xưng tôi (Hòa giải) cá nhân  99
2. Hình thức II: Hòa giải cá nhân – Thống hối cộng đoàn  104
3. Hình thức thứ III: Giải tội tập thể  111
C. Cử hành nghi thức thống hối cộng đồng  118
1. Mục đích  118
2. Diễn tiến cử hành nghi thức  119
3. Những cử hành thống hối (phụ lục 2)  120
4. Giải vạ (Phụ lục 1 số 1-2)  121
5. Chuẩn bất hợp luật (Phụ lục 1 số 3)  121
II.  BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN  123
A. Thừa tác viên  123
B. Thụ nhân  127
C. Đào sâu nội dung cuốn nghi thức mới  131
1. Chương I: Thăm viếng bệnh nhân và cho bệnh nhân rước lễ  131
2. Chương II: Nghi thức xức dầu bệnh nhân  134
3. Chương III: Nghi thức trao của ăn đàng  148
4. Chương IV: Nghi thức ban các bí tích cho bệnh nhan trong lúc gần chết  151
5. Chương V: Ban bí tích Thêm sức lúc nguy tử  154
6. Chương VI: Nghi thức phó linh hồn những người hấp hối  154
7. Chương VII: Các bản văn đọc trong các nghi lễ cầu cho bệnh nhân  156
CHƯƠNG III: NHỮNG BÍ TÍCH XÂY DỰNG CỘNG ĐOÀN  157
I. BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC  157
A. Nghi thức phong chức hiện nay  157
1. Văn bản  157
2. Nội dung tổng quát của Sách Nghi Thức  159
3. Cấu trúc chung cho cả ba nghi thức  160
4. Nghi thức phong chức  161
B. Những vấn đề liên quan đến nghi thức phong chức  187
1. Nơi cử hành thánh lễ phong chức  187
2. Ngày cử hành thánh lễ phong chức  188
3. Bài lễ và bài đọc trong thánh lễ phong chức  188
4. Các thành phần dân Chúa trong việc phong chức  189
5. Thừa tác viên  190
6. Thụ nhân  192
7. Nghi thức tiếp nhận vào số các ứng viên lên chức thánh  193
C. Các tác vụ khác  196
1. Tác vụ đọc sách  198
2. Nghi thức trao ban tác vụ đọc sách  198
3. Tác vụ giúp lễ  199
II.  BÍ TÍCH HÔN NHÂN  201
A. Nội dung cuốn nghi thức Hôn nhân mới  201
B. Những thích nghi và quyền của Hội đồng Giám mục  201
C. Làm nổi bật lời Chúa trong cử hành  204
D. Chuẩn bị cử hành  204
E. Diễn tiến nghi thức  210
1. Tổng quát  210
2. Chi tiết  212
F. Các trường hợp cử hành  221
1. Cử hành hôn phối trong thánh lễ  229
2. Cử hành nghi thức hôn phối ngoài thánh lễ  229
3. Cử hành hôn phôi trước vị chứng hôn giáo dân  233
4. Cử hành hôn nhân giữa người Công giáo và người dự tòng  
 hay ngoài Kitô giáo  237
G. Thừa tác viên  243
TÀI LIỆU THAM KHẢO  
1. Văn kiện (Giáo hội/ Hội đồng Giám mục)  251
2. Sách tham khảo  253