Bí tích học
Phụ đề: Sách Giáo lý cho người trưởng thành
Tác giả: Lm. Aug. Hoàng Đức Toàn
Ký hiệu tác giả: HO-T
DDC: 265 - Nghi thức và điều luật cử hành các Bí tích
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T7
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000162
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 164
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000163
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 191
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000822
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 191
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002150
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 190
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004890
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 191
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương một: Tổng quát 11
1.Bí tích, dấu chỉ của đức tin 11
2.Bí tích, dấu chỉ của Đức Kitô 15
3.Bí tích, dấu chỉ của ơn cứu độ 20
4.Bí tích, dấu chỉ của Giáo hội 24
5.Á bí tích 29
Chương hai: Bí tích Thánh tẩy 33
1.Thánh tẩy, bí tích của đức tin 33
2.Thánh tẩy, bí tích của đời sống mới 36
3.Bí tích Thánh tẩy, cửa vào Giáo hội 41
4.Vấn đề rửa tội trẻ sơ sinh 46
Chương ba: Bí tích Thêm sức 51
1.Nghi thức của bí tích Thêm sức 53
2.Hiệu quả của bí tích Thêm sức 55
3.Thừa tác viên của bí tích Thêm sức 57
4.Thụ nhân của bí tích Thêm sức 59
Chương bốn: Bí tích Thánh Thể 61
1.Thánh Thể, lễ tế tạ ơn Chúa Cha 61
2.Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong bí tích Thánh Thể 69
3.Bí tích Thánh Thể, tưởng niệm hy tế của Chúa Giêsu Kitô 77
4.Thánh Thể, bí tích hiệp nhất và bác ái 83
5.Cấu trúc việc cử hành bí tích Thánh Thể 93
Chương năm: Bí tích Cáo giải 96
1.Sám hối cá nhân 97
2.Sám hối bí tích 104
3.Ân xá 112
Chương sáu: Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân 116
1.Bệnh tật và ý định của Thiên Chúa 116
2.Nghi thức của bí tích Xức Dầu 122
3.Hiệu quả của bí tích Xức Dầu 123
4.Thừa tác viên và Thụ nhân của bí tích Xức Dầu 125
5.Cái nhìn mới về bí tích Xức Dầu 126
Chương bảy: Bí tích Truyền Chức 128
1.Một ơn gọi đặc biệt 128
2.Nghi thức của bí tích Truyền Chức 130
3.Hiệu quả của bí tích Truyền Chức 134
4.Thừa tác viên và Thụ nhân của bí tích Truyền Chức 137
Chương tám: Bí tích Hôn nhân 140
1.Hôn nhân, bí tích của Giao Ước Mới 140
2.Những đặc tính cốt yếu của hôn nhân 151
3.Hôn nhân hỗn hợp 158