Phụng vụ Bí tích
Tác giả: Lm. Nguyễn Thế, Lm. Giuse Nguyễn Hữu Triết, Lm. Hồ Văn Xuân
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 265 - Nghi thức và điều luật cử hành các Bí tích
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005728
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 20
Số trang: 139
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005729
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 20
Số trang: 139
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005730
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 20
Số trang: 139
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005731
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 20
Số trang: 139
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 7
Chương 1: CANH TÂN PHỤNG VỤ 13
Chương 2: TỔNG QUÁT VỀ PHỤNG VỤ 23
Chương 3: KHÁI NIỆM VỀ PHỤNG VỤ 30
Chương 4: NƠI, VẬT DỤNG PHỤNG VỤ 34
Chương 5: Y PHỤC PHỤNG VỤ 39
Chương 6: LỜI KINH VÀ CỬ ĐIỆU PHỤNG VỤ 42
Chương 7: NĂM PHỤNG VỤ VÀ PHỤNG VỤ GiỜ KINH 55
Chương 8: MÙA PHỤNG VỤ 70
Chương 9: THÁNH LỄ 76
Chương 10: NHỮNG ĐIỂM LIÊN HỆ TỚI THÁNH LỄ 113
Chương 11: BÍ TÍCH RỬA TỘI 130
Chương 12: BÍ TÍCH THÊM SỨC 134
Chương 13: BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN 137