The Sacraments
Phụ đề: The word of God at the Mercy of the body
Tác giả: Louis-Marie Chauvet
Ký hiệu tác giả: CH-L
DDC: 265 - Nghi thức và điều luật cử hành các Bí tích
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003311
Nhà xuất bản: The Liturgical Press
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 27
Số trang: 204
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chapter 1. The Human Subject in Language and Culture 3
Language as Instrument 3
The Symbolic Order 13
Chapter 2. The Christian Subject in the Language and Culture of the Church 19
Scriptures/Sacraments/Ethics 29
The Priority of the Ecclesial "We" 31
Chapter 3. Relations between the Elements of the Structure 43
Jesus and Jewish Worship 59
Conclusion 61
Chapter 4. Symbol 69
Chapter 5. The Language of Rite 97
Chapter 6. Symbolic Exchange 117
The Eucharistic Prayer 129
Chapter 8. The Sacraments of Christ's Passover in the Spirit 155
Chapter 9. Managing the Request for Rites of Passage 173