Cử hành Phụng vụ Bí tích theo Giáo luật
Tác giả: Lm. Fx. Tân Yên
Ký hiệu tác giả: TA-Y
DDC: 265 - Nghi thức và điều luật cử hành các Bí tích
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005775
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 218
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005776
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 218
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005777
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 218
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005778
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 218
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: TỔNG QUÁT VỀ NỘI DUNG VÀ QUY LUẬT CỦA BÍ TÍCH  
Mục 1: Nội dung của Bí tích 3
1. Giáo luật điều 840 3
2. Giáo luật điều 842 5
Mục 2: Thừa tác viên Bí tích 6
1. Phải có ý muốn làm 6
2. Phải có chủ ý làm như Chúa Giêsu làm hoặc như Chúa Giêsu đã truyền 7
3. Chủ ý chỉ chất thể cụ thể 8
4. Chủ ý ban với điều kiện 8
5. Quyền cử hành Bí Tích 10
6. Tình trạng không mắc tội nặng 11
7. Không mắc vạ cấm cử hành Bí tích 12
8. Cử hành Bí tích theo sách Phụng vụ của Giáo Hội 13
Mục 3: Thụ nhân Bí tích 15
Mục 4: Cử hành bí tích lại 19
Mục 5: Bổn phận cử hành Bí tích 21
PHẦN II: CÁC BÍ TÍCH  
Mục 1: Bí tích Rửa tội 26
1. Bản tính 26
2. Chất thể và mô thể 27
3. Thừa tác viên 30
4. Thụ nhân Bí tích Rửa tội 32
5. Ngày giờ cử hành Bí tích Rửa tội 37
6. Nơi cử hành Bí tích Rửa tội 37
7. Đặt tên thánh 38
8. Cha mẹ đỡ đầu 39
9. Sổ Rửa tội 41
Mục 2: Bí tích Thêm sức 43
1. Bản tính 43
2. Chất thể và mô thể 44
3. Thừa tác viên 46
4. Thụ nhân Bí tích Thêm sức 46
5. Người đỡ đầu 47
6. Sổ thêm sức 48
Mục 3: Bí tích Mình Thánh Chúa 48
1. Bản tính 48
2. Chất thể và mô thể 50
3. Vấn đề đổi bản thể 57
4. Thừa tác viên của Bí tích Thánh Thể 59
5. Thụ nhân của Bí tích Thánh thể 62
6. Yếu tính và ơn ích của Thánh Lễ 65
7. Bổng lễ 74
8. Thời gian và nơi dâng lễ 76
9. Cất giữ và tôn thờ Mình Thánh 78
Mục 4: Bí tích Giải tội 81
1. Bản tính 82
2. Chất thể và mô thể 82
3. Ăn năn tội 88
4. Dốc lòng chừa 97
5. Xưng tội 100
6. Thừa tác viên của Bí tích Giải tội 104
7. Giải tội tập thể 111
8. Xưng tội và xưng tội chung 112
9. Đền tội 118
10. Ấn tòa Giải tội 124
11. Hạn chế quyền tha tội tha vạ 129
12. Giải tội cho kẻ đồng phạm 133
13. Tội khuyến dâm 135
Mục 5: Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân 138
1. Chất thể và mô thể 138
2. Thừa tác viên của Bí tích Xức dầu bệnh nhân 139
3. Thụ nhân của Bí tích Xức dầu bệnh nhân 140
4. Bổn phận cử hành Bí tích Xức dầu bệnh nhân 141
PHẦN III: HÔN NHÂN THEO GIÁO LUẬT MỚI  
Mục 1: Yếu tính của Hôn nhân 143
1. Khái niệm 143
2. Bí tích hôn nhân 144
3. Các đặc tính 144
Mục 2: Các loại hôn nhân 145
1. Hôn nhân thành nhẫn 145
2. Hôn nhân thành nhẫn và giao hợp 146
3. Hôn nhân như thức 146
4. Hôn nhân hỗn hợp 147
Mục 3: Lễ đính hôn 148
Mục 4: Mục vụ hôn nhân 149
Mục 5: Ngăn trở tiêu hôn 151
1. Tuổi 151
2. Bất lực 152
3. Hôn hệ 153
4. Dị giáo 155
5. Thánh chức 157
6. Khấn dòng 157
7. Đoạt nữ 158
8. Tội ác 158
9. Huyết tộc 159
10. Thích tộc 162
11. Công hạnh 162
12. Pháp tộc 163
Mục 6: Sự ưng thuận trong hôn nhân 164
1. Ba hạng người kết hôn không thành sự 164
2. Sự ưng thuận phải thông qua sự hiểu biết 165
3. Sự ưng thuận phải được phát biểu 166
Mục 7: Quyền chứng hôn 167
1. Ai được quyền chứng hôn 167
2. Quyền chứng hôn Tòng sở 167
3. Quyền chứng nhân tòng nhân 168
4. Ủy quyền chứng hôn 168
1. Hình thức pháp lý thông thường 170
2. Hình thức pháp lý ngoại thường 173
Mục 9: Cử hành hôn nhân và Thánh lễ 174
Mục 10: Miễn chuẩn ngăn trở hôn nhân 176
1. Đức Giáo Hoàng 176
2. Đấng Bản Quyền 177
3. Linh mục chánh xứ 177
4. Linh mục giải tội 178
Mục 11: Tháo gỡ hôn nhân 179
Mục 12: Vấn đề ly hôn 182
Mục 13: Hợp thức hóa đơn thuần 183
1. Trường hợp mắc ngăn trở tiêu hôn 183
2. Trường hợp thiếu ưng thuận 184
3. Trường hợp thiếu hình thức cử hành theo giáo luật 184
Mục 14: Trị tận căn 185
Phụ trương: Điều tra Hôn phối 186
PHÂN IV: GIÁO LÝ VÀ LỊCH SỬ ÂN XÁ  
Mục 1: Từ việc đền tội đến ân xá 181
1. Giai đoạn đền tội rất nặng nề 188
2. Thời kỳ Area 191
3. Thời kỳ ân xá 193
Mục 2: Ân xá là gì? 195
1. Ý niệm 195
2. Bản tính 196
3. Hình phạt 197
4. Các thứ ân xá 198
5. Các kinh và việc làm có ân xá 198
6. Các quy luật hưởng ân xá 204
7. Ân xá chỉ cho ai 209
Mục 3: Ân toàn xá 210
1. Định nghĩa  210
2. Mục đích 210
3. Những điều kiện để nhận ân Toàn xá 212