Sacramental theology
Tác giả: Herbert Vorgrimler
Ký hiệu tác giả: VO-H
DDC: 265 - Nghi thức và điều luật cử hành các Bí tích
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003333
Nhà xuất bản: Paulist Press
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 27
Số trang: 329
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003608
Nhà xuất bản: Paulist Press
Khổ sách: 27
Số trang: 217
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003678
Nhà xuất bản: Internal circulation
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 21
Số trang: 329
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
2. Determining the Place of the Sacraments 20
2.3. The Presence of Jesus Christ in the Liturgy 27
4. The Sacraments in General 43
5. Fundamentals of General Sacramental Theology 68
Bibliography 1 94
Bibliography 2 100
6 . Baptism 102
Bibliography 3 119
Bibliography 4 120
7 . Confirmation 122
Bibliography 5 131
8 . Eucharist 132
Bibliography 6 195
9 . The Sacrament of Reconciliation 200
Bibliography 7 223
10 . Anointing of the Sick 226
Bibliography 8 236
Bibliography 9 278
12 . The Sacrament of Marriage 283
Bibliography 10 311
13 . The Sacramentals 314
Bibliography 11 319
Additional Bibliography 320
Index 324