The Sacraments an ecumencal dilemma
Tác giả: Hans , Kung
Ký hiệu tác giả: HAN
DDC: 265 - Nghi thức và điều luật cử hành các Bí tích
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 24
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003836
Nhà xuất bản: Paulist Press
Năm xuất bản: 1967
Khổ sách: 24
Số trang: 178
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích