Sacramental theology
Phụ đề: A general introduction
Tác giả: Kenan B. Osborne, OFM
Ký hiệu tác giả: OS-K
DDC: 265 - Nghi thức và điều luật cử hành các Bí tích
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003292
Nhà xuất bản: Paulist Press
Năm xuất bản: 1988
Khổ sách: 27
Số trang: 154
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHAPTER ONE: Current Roman Catholic Theology of the Sacraments 1
CHAPTER TWO The Naming and Function of Sacrament 20
CHAPTER THREE Methodology and the Christian Sacrament 33
CHAPTER FOUR God’s Action in the Sacramental Event 49
CHAPTER FIVE Jesus as Primordial Sacrament 69
CHAPTER SIX The Church as a Basic Sacrament 86
CHAPTER SEVEN: Official Church Teaching on the Sacraments 100
CHAPTER EIGHT: Sacraments and Christian Spirituality 119
Epilogue 139
Notes 142
Bibliography 151
Index 153