A new look at the Sacraments
Tác giả: William J. Bausch
Ký hiệu tác giả: BA-W
DDC: 265 - Nghi thức và điều luật cử hành các Bí tích
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005057
Nhà xuất bản: Twenty-Third Publications
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 26
Số trang: 281
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005058
Nhà xuất bản: Twenty-Third Publications
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 29
Số trang: 281
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Introduction1
1.Removing Motes3
2...That We Might See13
3.Christian Initiation: Water and the Spirit32
4. Christian Initiation: Early Christian Practice43
5.Infant Baptism65
6.Unchristian Baptisms78
7.Confirmation: In Search of a Theology92
8.The Spirit of Confirmation111
9.From Supper to Sacrifice126
10.From Sacrifice to Silence138
11.Reconciliation151
12.The Sacrament of Penance165
13.Penance and Process180
14.Anointing of the Sick: The Forgotten Sacrament199
15.Marriage: A Theology In Search210
of a Sacrament (Part One)210
16.Marriage: A Theology In Search225
of a Sacrament (Part Two)225
17.Holy Orders, Holy Order240
18.Sacraments, Parents, and Teachers257
A Pastoral Epilog270