Phụng vụ các Bí tích Khai tâm, Hòa giải, Xức dầu, Truyền chức, Hôn phối và các Á Bí tích
Tác giả: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 265 - Nghi thức và điều luật cử hành các Bí tích
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 12

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001658
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 170
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001834
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 170
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001835
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 170
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001836
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 170
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001837
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 170
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001838
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 170
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005770
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 170
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005771
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 170
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005772
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 170
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005773
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 170
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006651
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 170
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006685
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 170
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
THƯ MỤC 3
CHƯƠNG I: KHAI TÂM KITÔ GIÁO THÁNH TẨY - THÊM SỨC - THÁNH THỂ 7
I. Dẫn nhập 7
1. Hành trình của những người theo Chúa Kitô 9
2. Thánh Tẩy trong Chúa Thánh Thần và Lửa 13
3. Dân Mới của Thiên Chúa 16
II. Lịch sử việc cử hành các bí tích khai tâm 21
1. Phép rửa của Đức Kitô và phép rửa của người Kitô hữu 21
2. Cử hành các bí tích khai tâm 23
3. Cử hành khai tâm Kitô giáo hiện nay 27
4. Nghi thức bí tích Thêm Sức 44
CHƯƠNG II: BÍ TÍCH HÒA GIẢI 50
1. Dấu chỉ ơn tha thứ 50
2. Cộng đoàn những người được ơn tha thứ 54
3. Lịch sử việc cử hành bí tích hòa giải 55
4. Nghi thức sám hối và hòa giải hiện nay 62
5. Các điều kiện để ban và lãnh bí tích hòa giải 70
CHƯƠNG III: BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN 73
1. Chúa Giêsu và những người đau yếu 73
2. Thiên Chúa trước nỗi khổ đau của con người 76
3. Ý nghĩa của bí tích xức dầu 77
4. Lịch sử việc cử hành bí tích xức dầu 81
5. Nghi thức xức dầu hiện nay 83
CHƯƠNG IV: BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC 92
1. Các thừa tác vụ trong Giáo hội 92
2. Ý nghĩa các thừa tác vụ thánh (ministères ordonnés) 98
3. Lịch sử về các thừa tác vụ thánh 102
4. Nghi thức phong chức hiện nay 109
CHƯƠNG V: BÍ TÍCH HÔN PHỐI 123
I. Dẫn nhập 123
1. Tình yêu nhân loại phản ánh tình yêu Thiên Chúa 123
2. Tình yêu và giao ước 126
3. Hôn nhân và độc thân 129
II. Lịch sử Bí tích Hôn phối 132
III. Nghi thức Hôn phối hiện nay 135
1. Nguyễn tắc tổng quát 135
2. Cử hành nghi thức Hôn phối 137
3. Người cử hành và người chứng giám 141
CHƯƠNG IV: NHỮNG CỬ HÀNH PHỤNG VỤ KHÁC 143
I. Á Bí tích 143
1. Định nghĩa 143
2. Các Á Bí tích 143
3. Thừa tác viên và đặc điểm của cử hành các Á Bí tích 144
II. Một số Á Bí tích quan trọng 150
1. Nghi thức Khấn dòng và thánh hiến trinh nữ - liên quan đến người 150
2. Nghi thức cung hiến nhà thờ - liên quan đến nơi chốn 156
3. Một vài Á Bí tích liên quan đến sự vật 160
III. An táng 164
1. Ý nghĩa của cái chết trong Kitô giáo 164
2. Quy luật cử hành nghi lễ an táng 165
3. Nghi thức an táng 166