Các Bí tích. Phương diện luân lý và giáo luật
Tác giả: Gm. Phêrô Nguyễn Soạn
Ký hiệu tác giả: NG-S
DDC: 265 - Nghi thức và điều luật cử hành các Bí tích
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006733
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 20
Số trang: 206
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007964
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 20
Số trang: 206
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010428
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 20
Số trang: 206
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: BÍ TÍCH TỔNG QUÁT  5
Chương I: Dấu bề ngoài  7
1. Khái niệm  7
2. Những điều cần phải có  8
Chương II: Hiệu lực của Bí tích  11
Chương III: Thừa tác viên và người lãnh các Bí tích  13
1. Thừa tác viên các Bí tích  13
2. Người lãnh các Bí tích  20
PHẦN II: CÁC BÍ TÍCH BÀN RIÊNG  23
Chương I: Bí tích rửa tội  25
1. Dấu hiệu bề ngoài của Bí tích rửa tội  25
2. Hiệu quả và sự cần thiết  27
3. Thừa tác viên của Bí tích Rửa tội  28
4. Người lãnh nhận phép rửa tội  29
5. Người đỡ đầu  32
6. Cử hành rửa tội  33
Chương II: Bí tích Thêm sức  37
1. Dấu bề ngoài của Bí tích Thêm sức  37
2. Hiệu quả của Bí tích Thêm sức  38
3. Thừa tác viên và người lãnh nhận  38
4. Người đỡ đầu và nghi lễ  41
Chương III: Bí tích Mình Thánh Chúa  43
Phần I: Mình Thánh Chúa như một Bí tích  43
1. Dấu bề ngoài  45
2. Hiệu quả của phép Mình Thánh Chúa  46
3. Sự truyền phép và thừa tác viên  47
4. Rước lễ, người lãnh nhận Bí tích Mình Thánh Chúa  50
5. Cất và đặt Mình Thánh Chúa  54
Phần II: Thánh lễ như hy tế  57
1. Yếu tính và giá trị của Thánh lễ  57
2. Sự chỉ lễ  59
3. Những luật đặc biệt về việc dâng Thánh lễ  69
Chương IV: Bí tích sám hối  71
1. Dấu bề ngoài của Bí tích  73
2. Chủ thể của Bí tích sám hối  86
3. Hiệu quả của Bí tích Sám hối  89
4. Thừa tác viên của Bí tích Sám hối  93
5. Ân xá  110
Chương V: Bí tích Xc dầu bệnh nhân  113
1. Dấu bề ngoài và nghi lễ  114
2. Những hiệu quả của Bí tích xức dầu  116
3. Thừa tác viên của Bí tích Xức dầu  117
4. Người thụ lãnh Bí tích Xức dầu  118
Chương VI: Bí tích Truyền chức Thánh  121
1. Dấu bề ngoài của Bí tích Truyền Chức  122
2. Thừa tác viên  123
3. Người thụ lãnh chức thánh  126
4. Chuẩn bị và cử hành  132
Chương VII: Bí tích Hôn Phối  136
1. Bản tính Hôn phối  139
2. Đính hôn  148
3. Đề phòng hôn nhân bất thành và bất hợp pháp  149
4. Các ngăn trở bàn chung  155
5. Các ngăn trở tiêu hôn bàn riêng  164
6. Ưng thuận Hôn phối  174
7. Thể thức cử hành Hôn lễ  183
8. Hiệu quả của Hôn nhân  191
9. Chữa Hôn phối  192
10. Hôn phối theo phép đời  198