Phụng vụ Bí tích
Phụ đề: Những đòi hỏi thiết yếu trong đời sống phụng vụ Kitô giáo dưới ánh sáng Công đồng Vatican II
Tác giả: Lm. Fx. Tân Yên
Ký hiệu tác giả: TA-Y
DDC: 265 - Nghi thức và điều luật cử hành các Bí tích
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009589
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Số trang: 260
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
PHẦN THỨ NHẤT: TỔNG QUÁT VỀ PHỤNG VỤ 7
Tiết I: Phụng vụ là gì? 9
1. Danh từ Phụng vụ 9
2. Các định nghĩa về Phụng vụ 10
3. Đối tượng Phụng vụ 13
4. Nội dung Phụng vụ 15
5. Tác giả Phụng vụ 16
6. Thừa tác viên Phụng vụ 16
7. Giá trị Phụng vụ 17
Tiết II: Nơi vật dụng và cử điệu Phụng vụ 18
A. Nơi thánh 18
1. Thánh đường 19
2. Nguyện đường 19
3. Bàn thờ 20
4. Nghĩa trang 20
B. Vật dụng Phụng vụ 21
1. Loại hiến thánh bằng dầu Thánh 21
2. Loại hiến thánh bằng rảy nước Thánh 21
3. Loại không làm phép 22
Tiết III: Y phục Phụng vụ 22
1. Áo các phép 22
2. Dây các phép 22
3. Áo choàng 23
4. Áo lễ 23
5. Áo trắng dài 23
6. Khăn vai 23
7. Dây lưng 23
8. Áo phó tế 23
Tiết IV: Lời kinh và cử điệu Phụng vụ 24
1. Làm dấu thành giá 24
2. Thưa Amen 24
3. Đứng hát hay đọc Alleluia 25
4. Lời chào Chúa ở cùng anh chị em 25
5. Hôn bàn thờ 25
6. Xông hương 25
7. Giang tay khi cầu nguyện 26
8. Chắp tay 26
9. Úp tay 26
10. Bái gối 26
11. Bái cúi 26
PHẦN THỨ HAI: TỔNG QUÁT VỀ BÍ TÍCH 27
Tiết I: Bản thể Bí tích 29
Mục 1: Ý niệm chung về Bí tích 29
1. Bản văn Công đồng Vatican II 32
2. Danh từ Bí tích 32
3. Định nghĩa 32
4. Giải nghĩa 32
Mục 2: Dấu hiệu khả giác của Bí tích gồm những gì? 34
1. Ý niệm về vật thể và mô thể 34
2. Sự duy nhất của dấu hiệu khả giác 35
3. Bí tích nào có chất thể và mô thể 36
4. Bản tóm tắt 37
Tiết II: Các tác giả Bí tích 39
Mục 1: Chúa Kitô là bí tích nguyên thuỷ 39
Mục 2: Chúa Kitô lập mọi bí tích 39
1. Bản tính 40
2. Dấu hiệu 41
Mục 3: Vai trò của Giáo hội đối với Bí tích 42
A. Theo dòng lịch sử Giáo hội thiếp lập 43
1. Những điều kiện ban bí tích thành sự 43
2. Những điều kiện ban bí tích hợp pháp 43
B. Công đồng Vatican II duyệt lại nghi thức 43
Tiết III: Lượng số bí tích 44
1. Có bảy bí tích 44
2. Tại sao chỉ có bảy bí tích 45
Tiết III: Hiệu quả của bí tích  46
Mục 1: Ân sủng 46
1. Đồng sủng, ơn thánh sủng 46
2. Đặc sủng 47
3. Ấn tích 47
Mục 2: Hiệu quả do sự 48
Tiết IV: Phân loại các bí tích 49
1. Loại tối cần cho cá nhân và cộng đoàn 49
2. Loại cần thiết do luật 50
3. Loại bí tích khai tâm đời sống Ki tô giáo 50
4. Bí tích kẻ chết và bí tích kẻ sống 50
5. Loại bí tích có ấn tích 50
6. Loại bí tích thông ơn và đình ơn 50
7. Bậc thang cao trọng của các bí tích 51
Tiết VI: Vấn đề thành lập và thích pháp 51
Mục 1: Thừa tác viên bí tich 52
Mục 2: Thụ nhân bí tích 57
PHẦN THỨ BA: BẢY BÍ TÍCH 59
Tiết I: Bí tích Rửa tội 60
Tiết II: Bí tích Thêm sức 78
Mục 1: Là bí tích 78
Mục 2: Quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh do bí tích Rửa tội và Thêm sức 88
Mục 3: Chúa Thánh Thần và các ân huệ của Ngài 93
Tiết III: Bí tích Mình Thánh Chúa 100
Mục 1: Là bí tích 100
Mục 2: Thánh lễ Misa 114
Tiết IV: Bí tích Giải tội 129
Tiết V: Bí tích Xức dầu bệnh nhân 175
Tiết VI: Bí tích Truyền chức thánh 185
Tiết VII: Bí tích hôn phối 196
Mục 1: hôn phối là bí tích 196
Mục 2: Bí tích Hôn phối dưới hình thức khế ước 206
Mục 3: Hạnh phúc gia đình 216
PHẦN THỨ TƯ: NĂM PHỤNG VÀ GIỜ KINH 231
Tiết I: Năm phụng vụ 233
Mục 1: Ý nghĩa năm phụng vụ 233
Mục 2: Những ngày Phụng vụ 236
Mục 3: Mùa Phụng vụ 241
Tiết II: Phụng vụ giờ kinh 246
Mục 1: Nguồn gốc phụng vụ giờ kinh  246
Mục 2: Cơ cấu phụng vụ giờ kinh hiện nay 248