Giáo luật về các Bí tích
Tác giả: Lm. Vinh Sơn Đỗ Hoàng
Ký hiệu tác giả: DO-H
DDC: 265 - Nghi thức và điều luật cử hành các Bí tích
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002182
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 309
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002183
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 309
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008316
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 311
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008317
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 311
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008850
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 309
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 9
Chương I: NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CHUNG (Đ 840 - Đ 848) 15
1. Khái niệm về bí tích theo Giáo luật 15
2. Ai có thể lãnh nhận các bí tích 20
3. Quản trị các bí tích 25
4. Phạm vi lãnh nhận và ban các bí tích 23
5. Sự lặp lại các bí tích 25
6. Cử hành các bí tích 26
7. Vấn đề thù lao 28
Chương II: BÍ TÍCH RỬA TỘI 29
1. Cử hành bí tích Rửa tội 31
2. Thừa tác viên của bí tích Rửa tội 40
3. Những người lãnh nhận bí tích Rửa tội 43
4. Người đỡ đầu 49
5. Chứng minh và ghi sổ ban bí tích Rửa tội 51
Chương III: BÍ TÍCH THÊM SỨC 55
1. Cử hành bí tích Thêm sức 57
2. Thừa tác viên của bí tích Thêm sức 58
3. Những người lãnh nhận bí tích Thêm sức 63
4. Người đỡ đầu 66
5. Chứng minh và ghi sổ ban bí tích Thêm sức 68
Chương IV: BÍ TÍCH THÁNH THỂ 71
I. Cử hành bí tích Thánh Thể 75
1. Thừa tác viên của bí tích Thánh Thể 77
2. Tham dự bí tích Thánh Thể 87
3. Nghi lễ và nghi thức cử hành bí tích Thánh Thể 97
4. Thời gian và nơi cử hành bí tích Thánh Thể 104
II. Lưu giữ và tôn thờ Thánh Thể 106
III. Bổng lễ để cử hành Thánh lễ 115
Chương V: BÍ TÍCH THỐNG HỐI 128
1. Cử hành bí tích Thống hối 134
2. Thừa tác viên của bí tích Thống hối 139
3. Hối nhân 156
4. Ân xá 160
Chương VI: BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN 163
1. Cử hành bí tích Xức dầu bệnh nhân 165
2. Thừa tác viên bí tích Xức dầu bệnh nhân 168
3. Những người lãnh nhận bí tích Xức dầu bệnh nhân 170
Chương VII: BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC THÁNH 173
I. Việc cử hành và thừa tác viên lễ truyền chức 177
II. Những người lãnh nhận chức thánh 188
1. Những điều kiện buộc người lãnh nhận chức thánh phải có 192
2. Những điều kiện cần thiết để lãnh nhận chức thánh 198
3. Những điều bất hợp luật và các ngăn trở khác 203
4. Các văn bản cần thiết và việc điều tra 212
III. Việc ghi sổ và chức thư truyền chức 214
Chương VIII: BÍ TÍCH HÔN PHỐI 217
1. Mục vụ hôn nhân và những việc phải làm trước khi hôn nhân được cử hành 225
2. Những ngăn trở tiêu hôn nói chung 233
3. Ngăn trở tiêu hôn nói riêng 239
4. Sự ưng thuận hôn nhân 250
5. Nghi thức cử hành hôn nhân 259
6. Hôn nhân hỗn hợp 274
7. Cử hành hôn nhân cách kín đáo 280
8. Hiệu quả hôn nhân 282
9. Sự phân ly vợ chồng 286
10. Thành sự hóa hôn nhân 297
Lời kết 305
Thư mục 310
I. Những văn kiện Tòa Thánh 310
II. Những tài liệu khác 310