Bí tích theo các giáo phụ và thánh Tôma Aquinô
Tác giả: ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn
Ký hiệu tác giả: DCV
DDC: 265 - Nghi thức và điều luật cử hành các Bí tích
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009038
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 88
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
TƯ TƯỞNG CỦA CÁC GIÁO PHỤ  
I. Bí TÍCH RỬA TỘI 3
1.1. Thánh Justino 3
1.2. Thánh Cypriano 5
1.3. Thánh Basile, Giám mục Césarée 6
1.4. Thánh Cyrille de Jérusalem 8
1.5. Thánh Ambroise, Giám mục Milan 10
1.6.  Thánh Augustino 13
II. Bí TÍCH THÊM SỨC 15
11.1. Thánh Basile de Césarée 15
11.2. Thánh Irénée 17
III. Bí TÍCH THÁNH THỂ 19
111.1. Thánh Irénée 19
111.2. Thánh Cyrille de Jérusalem 25
111.3. Thánh Hilaire, Giám mục Poitiers 27
111.4. Thánh Ambroise, Giám mục Milan 29
111.5. Thánh Augustino 33
111.6. Thánh Cyrille d' Alexandrie 37
IV. Bí TÍCH THỐNG HỐI 43
IV.1. Thánh Gioan Kim Khẩu 43
IV.2. Thánh Cỵrille de Jérusalem 45
IV.3. Thánh Augustino 46
IV.4. Thánh Clément de Rome 48
IV.5. Thánh Augustino 51
IV.6. Thánh Jérôme 53
IV.7. Thánh Ambroise 55
V. Bí TÍCH HÔN PHỐI 57
Tertulliano 57
VI. Bí TÍCH TRUYỀN CHỨC THÁNH 58
VI.1. Thánh Ignatio Antiokia 58
VI.2. Thánh Augustino 61
B. TƯ TƯỞNG CỦA THÁNH TÔMA AQUINÔ  
I. Bí TÍCH RỬA TỘI 63
Câu hỏi 68 - Tiết 11 63
Câu hỏi 69 - Tiết 3 66
II. Bí TÍCH THÊM SỨC 70
Câu hỏi 72 -Tiết 5 70
Câu hỏi 72 - Tiết 6 72
III. Bí TÍCH THÁNH THỂ 75
Câu hỏi 82 -Tiết 1 75
Câu hỏi 82 - Tiết 5 78
Câu hỏi 82-Tiết 6 81
Câu hỏi 82 - Tiết 8 84