Các Bí tích
Tác giả: Lm. Giuse Đỗ Ngọc Bảo
Ký hiệu tác giả: DO-B
DDC: 265 - Nghi thức và điều luật cử hành các Bí tích
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005723
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 59
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005733
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 59
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005734
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 59
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005735
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 59
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương 1: Bản chất các Bí tích 3
Chương 2: Tính hữu hiệu và những công hiệu của Bí rích 12
Chương 3: Việc thiết lập và bản chất bảy Bí tích 29
Chương 4: Thừa tác viên và người lãnh nhận các Bí tích 41
Chương 5: Các Bí tích tiền Ki-tô giáo và các Phụ Tích 52
Mục mục 59