Phụng vụ Bí tích
Tác giả: Lm. Nguyễn Thế, Lm. Giuse Nguyễn Hữu Triết, Lm. Hồ Văn Xuân
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 265 - Nghi thức và điều luật cử hành các Bí tích
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005724
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 20
Số trang: 161
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005725
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 20
Số trang: 161
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005726
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 20
Số trang: 161
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005727
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 20
Số trang: 161
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Phần 1: Khái niệm về Bí tích 7
Phần 2: Bí tích đại cương 15
Bí tích rửa tội 33
Bí tích Thêm sức 47
Bí tích Thánh thể 56
Bí tích Giải tội 79
Bí tích Xức dầu bệnh nhân 87
Bí tích Truyền chức thánh 102
Bí tích Hôn phối 119