Thần học về Bí tích Thánh Thể
Tác giả: Gm. Phaolô Bùi Văn Đọc, Các Linh mục khác
Ký hiệu Tác giả: BU-D
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 8

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000596
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 459
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000597
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 459
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000598
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 459
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000599
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 459
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000600
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 459
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000601
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 459
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000731
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 459
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004825
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 459
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
TẶNG PHẨM THẦN LINH 5
I. Dẫn nhập 5
II. Đức Kitô, tặng phẩm thần linh 7
III. Thân thế Chúa Kitô 13
IV. Đức Kitô về cùng Cha 20
V. "Hãy làm việc này mà nhớ đến Ta" 32
VI. Đức Kitô hiện diện 46
VII. Đứ Kitô, bánh hằng sống và chén cứu độ 56
BÍ TÍCH VÀ MẦU NHIỆM BA NGÔI 64
I. Dẫn nhập Thánh Thể: Một vận hành hai chiều 65
II. Thánh Thể, phượng tự trong Ba Ngôi và hướng về Ba Ngôi 66
III. Cấu trúc Ba Ngôi của Kinh Tạ Ơn 69
SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA KITÔ TRONG THÁNH THỂ 79
I. Ulrich Zwingli 79
II. Martin Lurther 82
III. Jean Calvin 85
MỘT CỐ GẮNG TIẾP CẬN BÍ TÍCH THÁNH THỂ KHỞI TỪ KINH NGHIỆM CON NGƯỜI 90
I. Mảnh đất đời người, lối đường của Thiên Chúa 90
II. Viếng thăm - bữa ăn, những phạm trù nhân học cụ thể 93
III. Bí tích Thánh Thể, bí tích của viếng thăm - gặp gỡ 101
IV. Bàn tiệc Thánh Thể 105
GIÁO HỘI VÀ BÍ TÍCH THÁNH THỂ 112
I. Giáo Hội tiên khởi và việc cử hành Thánh Thể 113
II. Giáo Hội được tập họp vào "Ngày của Chúa" để cử hành 115
III. Thánh Thể làm nên Giáo Hội 119
IV. Giáo Hội làm nên Thánh Thể 124
V. Truyền thống thần học về mối tương quan giữa Thánh Thể và Giáo Hội 127
THÁNH THỂ, BÍ TÍCH VƯỢT QUA 132
I. Nhập đề 132
II. Chìa khóa để hiểu Thánh Thể 133
III. Bí tích Vượt Qua 136
IV. Nguồn gốc vượt qua của Thánh Thể 155
V. Cử hành Thánh Thể 159
PHÚC CHO AI ĐƯỢC MỜI ĐẾN DỰ TIỆC CHIÊN THIÊN CHÚA 167
TÔNG THƯ "MANE NOBISCUM" CỦA ĐỨC CỐ GIÁO HOÀNG PHAOLÔ II 173
CHÚA Ở GẦN TA TRONG BÍ TÍCH THÁNH THỂ 191
NĂM THÁNH THÁNH THỂ  
THÁNH THỂ, NGUỒN VÀ ĐỈNH CAO CỦA ĐỜI SỐNG VÀ SỨ MẠNG CỦA GIÁO HỘI 197
Lời ngỏ 197
Ký hiệu viết tắt 198
I. ĐỨC GIÊSU KITÔ, THƯỢNG TẾ CỦA GIAO ƯỚC MỚI, ĐẤNG THIẾT LẬP BÍ TÍCH THÁNH THỂ 200
1. Đức Giêsu Kitô thượng tế 201
2. Thượng tế trung tín và đầy lòng thương xót 202
3. Thượng tế theo kiểu Melkisêđek 205
II. BÍ TÍCH THÁNH THỂ, CUỘC TƯỞNG NIỆM MẦU NHIỆM VƯỢT QUA 226
1. Liên hệ với lễ Vượt Qua Do Thái 228
2. Ý nghĩa Kitô học của việc tưởng niệm Thánh Thể 228
3. Ý nghĩa thần học của việc tưởng niệm Thánh Thể 230
4. Ý nghĩa nhân học của việc tưởng niệm Thánh Thể 232
5. Hoa trái thiêng liêng của việc tưởng niệm Thánh Thể 234
III. TƯ TƯỞNG CÁC GIÁO PHỤ VỀ MẦU NHIỆM THÁNH THỂ 236
1. Sách Didachè 237
2. Tư tưởng các giáo phụ 240
IV. CÔNG ĐỒNG VATICANO VÀ BÍ TÍCH THÁNH THỂ 275
1. Thần học về Bí tích Thánh Thể 279
2. Phụng vụ 291
3. Mục vụ 295
4. Linh đạo Thánh Thể 298
V. PHỤNG VỤ THÁNH THỂ 302
VI. "CẢM NẾM NGUỒN ƠN" MỘT CỐ GẮNG SUY NGHĨ VỀ LINH ĐẠO THÁNH THỂ 310
1. Dẫn nhập 310
2. Cảm nếm nguồn ơn 315
VII. MỤC VỤ THÁNH THỂ 344
1. Thánh Thể xây dựng con người Linh mục và cộng đoàn Giáo xứ 345
2. Linh mục cừ hành mầu nhiệm Thánh Thể 353
VIII. TÔN THỜ SỰ HIỆN DIỆN THÁNH THỂ 360
1. Các khía cạnh đa dạng của Thánh Thể 360
3. Thánh Thể, bí tích của sự hiện diện 388
IX. BỮA TIỆC THÁNH THỂ 394
PHỤ TRƯƠNG  
ĐẾN VỚI MÁI TRƯỜNG CỦA ĐỨC MARIA, NGƯỜI PHỤ NỮ LUÔN "HƯỚNG VỀ HY LỄ TẠ ƠN" 405
Phần I: Về cách hiểu và dịch đầu đề chương VI 407
Phần II: Những biểu hiện của tâm hồn luôn hướng "hướng về Hy lễ Tạ ơn" 429
Phụ lục: Ý nghĩa đầu đề thông điệp "Ecclesia de Eucharistia" 441
MẸ MARIA VÀ BÍ TÍCH THÁNH THỂ 446