Mạc khải về Thánh Thể trong Gioan 6
Tác giả: Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
Ký hiệu tác giả: HO-T
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003940
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 360
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003941
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 360
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003942
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 360
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003943
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 360
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003944
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 360
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
NIỀM HI VONG HẢNG SÓNG (Ga 6.1-50) 3
II/ Diễn tử về Bánh Sư sống 19
PHUNG VU THIÊN GIỚI (Ga 6.51) 101
Phân đoan môt (c.51) 104
C - Hiến tế của Đức Giêsu trên Đồi Sọ là Hiến Tế diễn ra trên Thiên Giới 126
Đ - Hiệu quả tuyệt vời của hiến tế Chúa Giêsu là cho nhân loại theo vào Thiên Đàng 145
Phung Vu Thiên Giới ấy, chủng ta tham dư. 150
Ắp dung vào Thánh Lễ trên bàn thờ 155
Thánh Lễ còn là môt Lễ Tẻ cầu Đào 161
Thần Khí ban cụ thể nhũng gì cho đời sống ta ? 320
Muốn Rước Lễ sinh ích lợi tối đa, phải làm gì ? 326
Kết thúc diễn từ Bánh Hằng Sống 342