Thánh Thể. Bí tích của niềm hy vọng cánh chung trong tư duy hiện đại
Tác giả: Lm. Phaolô Vũ Chí Hỷ, SSS
Ký hiệu tác giả: VU-H
Dịch giả: Lm. Đa Minh Nguyễn Đức Thông, CSsR
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010012
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 292
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010017
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 292
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời mở đu 5
Chương 1: Dẫn nhập: Thánh Thể và cánh chung luận  9
Chương 2: Geoffrey Wainwright: Thánh Thể như việc nếm trước bữa tiệc thiên sai 29
2.1. Lời dẫn nhập 29
2.2. Thực tại cánh chung của Thánh Thể 34
2.2.1. Bữa tiệc Thiên sai: Antepast 36
2.2.2. Việc Đức Kitô ngự đến: Maranatha 43
2.2.3. Thánh Thể như hoa quả đầu mùa của Vương quốc 49
2.3. Bánh và rượu và tạo thành được biến hình đổi dạng 54
2.4. Một nhận định vể cánh chung học Thánh Thể của Wainwright 60
2.5. Kết luận 72
Chương 3: Francoise-Xavier Durrwell: Hhánh Thể với tư cách là sự hiện diện thật của Đức Kitô Phục Sinh 75
3.1. Lời dẫn nhập 75
3.2. Mầu Nhiệm Vượt Qua như khởi điểm cho một phương pháp tiếp cận có tính cánh chung  79
3.3. Thánh Thể là bí tích Quang Lâm 85
3.4. Phương thức cánh chung của sự hiện diện Thánh Thể 90
3.5. Một nhận định vé cánh chung học Thánh Thể của Durnvell 103
3.6. Kết Luận 112
Chương 4: Gustave Martelet Thánh Thể và sự biến đổithế giới 115
4.1. Lời dẫn nhập 115
4.2. Biểu tượng Thánh Thể và ý nghĩa của biểu tượng  117
4.3. Các biểu tượng trong Thánh Thể và điểu kiện nhân phàm 121
4.4. Nhân chng học của sự Phục Sinh 131
4.5. Các đặc tính cánh chung của Thánh Thể 135
4.6. Một nhận định về cánh chung luận học Thánh Thể của Martelet 145
4.7. Kết Luận 156
Chương 5: Hans Ưrs Von Balthasar: Thánh Thể là hy tế cử hành thực tại cánh chung 159
5.1. Lời dẫn nhập 159
5.2. Thánh Thể và bữa tối sau cùng 164
5.3. Những chiều kích kịch bản của Thánh Thể: Biến cố Đức Kitô - Giáo hội 168
5.4. Hy tế Thánh Thể và sự Phục sinh 175
5.5. Sự hiệp thông Thánh Thể 179
5.6. Một nhận định vế cánh chung học Thánh Thể của von Balthasar 185
5.7. Kết Luận  
Chương 6: Louis - Marie Chauvet: Thánh Thể là sự tiền dự có tính tưởng niệm vào tương lai
6.1. Lời dẫn nhập 203
6.2. Cuộc tưởng niệm của Kitô giáo là một cuộc tưởng niệm cánh chung  
6.3. Chiều kích đạo đức học của nền phượng tự Kitô giáo trong Giáo hội tiên khởi 212
6.4. Thánh Thế và “thời gian ở giữa” 221
6.5. Thánh Thể trong chiểu sâu của lịch sử 228
6.6. Một nhận định vé cánh chung học Thánh Thề của Chauvet 236
6.7. Kết Luận 242
Chương 7: Hướng tới sự phục hồi chiều kích cánh chung của Thánh Thể 247
7.1. Lời dẫn nhập 247
7.2.  Hình thái của niềm hy vọng Thánh Thể như là sự hiệp thông: “Chúa là tất cả trong mọi sự” 248
7.3. Thánh Thể như nguổn đấy hy vọng cho hành động giải thoát: Bánh Sự Sống như niềm hy vọng cho
thế giới 258
7.4. Thánh Thể là quà tặng cánh chung của Thiên Chúa trong Đức Kitô 266
7.5. Cử hành phụng vụ Thánh Thế như cảnh vực thần linh của Chúa Ba Ngôi 276
7.6. Kết Luận 281
Chương 8: Kết luận: Thánh Thể là bảo chứng cho vinh quang tương lai 283