Thánh Thể - Hy lễ tạ ơn
Tác giả: Rev. Dominic Nguyễn Phúc Thuần, SSS
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013553
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1988
Khổ sách: 21
Số trang: 217
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013554
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1988
Khổ sách: 21
Số trang: 217
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013555
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1988
Khổ sách: 21
Số trang: 217
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời mở đầu 8
CHƯƠNG I: NỀN TẢNG ĐỨC TIN ĐỐI VỚI THÁNH THỂ 10
A. Nguồn Kinh thánh 11
I. Cử hành Giao ước tại Xi-nai 11
II. Giao ước mới theo Giê-rê-mi-a 20
III. Những tường thuật về Bữa tiệc ly 23
IV. Bẻ bánh 31
V. Bánh Hằng Sống 39
VI. Những kết luận 50
B. Nguồn thánh truyền 52
I. Lời nguyện Thánh Thể trong Đi-đa-kê 52
II. Bằng chứng của thánh Gius-ti-nô 57
III. Những kết luận 50
CHƯƠNG II: BỮA TIỆC LY CỦA CHÚA 69
I. Chuẩn bị Bữa tiệc Vượt qua 70
II. Đang khi họ ăn 74
III. Bữa tiệc ly và nghi thức Vượt qua 76
IV. Tạ ơn 81
V. Giao ước trong máu 83
VI. Người Tôi Tớ của Chúa 85
VII. Giao ước phổ quát 88
CHƯƠNG III: LỄ TẾ TẠ ƠN 91
I. Tinh thần cảm tạ trong Do thái giáo 91
II. Những đề tài cảm tạ trong Lễ Vượt qua 96
1. Lễ Vượt qua và công cuộc sáng tạo 96
2. Lễ Vượt qua và lễ hy sinh của Áp-ra-ham 99
3. Đêm Xuất hành 104
4. Đêm tận cùng thời gian 109
CHƯƠNG IV: LỄ HY SINH 117
A. Khái niệm về Lễ hy sinh 117
B. Các Lễ hy sinh theo Kinh thánh 122
I. Hy lễ thượng hiến 123
II. Hy lễ kỳ an 124
III. Hy lễ đền tội 126
C. Lễ hy sinh của Cựu ước 127
1. Nghi thức Ngày xá tội 129
2. Bàn Xá tội trong Tân ước 133
3. Hy lễ thiêng liêng 134
4. Hy lễ đẹp lòng Thiên Chúa 140
II. Được hiện tại hóa nơi Thánh lễ 142
1. Tính cách duy nhất và siêu việt 146
2. Hiện tại hóa Bí tích 150
III. Được thể hiện nơi Thánh lễ cuộc đời 154
1. Những quan niệm lệch lạc 155
2. Liên kết với lễ hy sinh của Chúa Ki-tô 157
3. Thánh lễ trong lòng Thế giới 160
IV. Được biểu lộ qua tiếng nói của các dấu chỉ 163
1. Bánh 163
2. Rượu 165
3. Ý nghĩa dâng hiến bánh rượu 166
4. Hiệu quả của động tác dâng hiến 167
5. Bữa ăn chung 169
CHƯƠNG 5: HIỆN DIỆN THỰC 171
I. Vài hàng lịch sử 171
II. Sự hiện diện của thân xác Phục sinh 180
III. Các hình thái hiện diện 185
1. Nơi Hội Thánh 186
2. Nơi Lời Chúa 191
IV. Tính cách thường xuyên của sự hiện diện 196
1. Vài hàng lịch sử 197
2. Sự tồi tại của hiện diện thực 200
3. Tôn thờ Thánh Thể 202
V. Công cuộc nghiên cứu hiện nay 204
KẾT THÚC  
PHÁT TRIỂN LÒNG SÙNG KÍNH THÁNH THỂ 208
I. Ý nghĩa của Thánh lễ 210
II. Những thách đố và mời gọi của Thánh Thể 212