Con đến để thực thi ý Chúa
Phụ đề: Nhận thức và phán đoán theo di sản tinh thần và truyền thống Giáo hội
Tác giả: Rob Taylerson
Ký hiệu tác giả: TA-R
Dịch giả: Matthias M. Ngọc Đính, CMC
DDC: 253.53 - Mục vụ Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001204
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 206
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nội dung 7
Dẫn nhập 13
1. Cái nhìn hy vọng và sự hiện diện của Chúa Giêsu 17
    + Cái nhìn của tôi và cái nhìn của Thiên Chúa 17
    + Nhìn và bước đi trong ánh sáng 20
    + Sự cần thiết của hy vọng 22
    + Chúa Giêsu và mặc khải 23
    + Cái nhìn và ánh sáng của Chúa Kitô 24
2. Tương giao với Thiên Chúa 27
    + Dùng một chút Madeira 28
    + Lược đồ của giáo phụ Origen 29
3. Những giai đoạn thăng tiến trong đức tin và sự lựa chọn 36
    + Dựa vào Thánh Kinh khi thực hiện sự lựa chọn 38
4. Cầu nguyện, lắng nghe và lựa chọn 42
    + Thực hiện sự lựa chọn  42
    + Chúa Giêsu, cầu nguyện và các quyết định 44
    + Lắng nghe trong cầu nguyện  46
    + Kêu xin 47
    + Sức mạnh, ý chí và tự do 49
5. Những qui tắc để sống và hành động 52
    + Những linh ân được nói đến trong Cựu Ước 54
    + Xác tín cá nhân 54
    + Các qui tắc của Giáo Hội 55
    + Lựa chọn tốt duy nhất 56
    + Khiêm nhượng  57
    + Quen thuộc 59
6. Chọn theo Chúa 65
    + Những suy tư từ Cựu Ước 65
    + Những suy tư từ Tân Ước 68
7. Ngôn sứ, ơn tiên tri và dấu chỉ từ Thiên Chúa 75
    + Giao ước, lề luật và lời tiên tri 75
    + Lời tiên tri và cách nhận biết 77
    + Thẩm định các khởi hứng 78
    + Các dấu chỉ và cách nhận biết 80
8. Thánh ý Thiên Chúa là gì? 85
    + Thiên Chúa muốn những gì 85
    + Thánh ý của Thiên Chúa 87
    + Chương trình của Thiên Chúa 87
    + Những suy tư thực tế 89
    + Chứng cứ Thánh Kinh 90
    + Hai cách hiểu bổ túc 91
    + Sự trưởng thành nhân bản, tình yêu và Thiên Chúa 92
    + Sự can thiệp của Thiên Chúa vào các chi tiết 94
9. Các đặc sủng 98
    + Các linh ân phải được sử dụng - câu chuyện về Sophia 98
    + Các linh ân được đề cập trong Thánh Kinh 99
    + Thuật ngữ nhận thức trong các bản văn thánh Phaolô 101
    + Sự nhận thức trong các bản văn thánh Phaolô  
       và các chỗ khác trong Thánh Kinh 103
    + Nghĩa của từ 'nhận thức' trong truyền thống Giáo Hội  104
    + Ba nghĩa 105
    + Nhận thức khác với mặc khải 106
    + Ơn nhận thức và nước Thiên Chúa 106
10. Phương pháp nhận thức của Thánh Ignatius Loyola,  
      Đấng sáng lập Dòng Tên  108
    + Kinh nghiệm của thánh Ignatius 108
    + Hai bộ luật giúp nhận thức 110
    + Đừng thay đổi điều dốc lòng khi gặp khô khan 112
11. Nhận diện tội lỗi 118
    + Cá sấu nuôi 118
    + Ý thức tội lỗi…Một khía cạnh của lương tâm cá nhân 120
    + Tội lỗi và các ngành khoa học nhân loại 121
    + Tính toàn vẹn 124
    + Thắng vượt tập quán phạm tội...mô hình mười hai bước 124
12. Tình trạng thiếu quân bình 133
    + Quân bình trong ý thức tội lỗi 135
    + Quân bình trong khổ chế 138
    + Bệnh tay sạch 139
    + Quân bình trong hãm mình và nhân đức 140
13. Sức mạnh đam mê 145
    + Sức mạnh con người phát xuất từ đâu? 145
    + Các giống tội và các nhân đức 146
    + Ý thức nguồn sức mạnh của bản thân 149
    + Những con đường đưa đến Thiên Chúa,  
       hoặc đưa đến tội lỗi 152
14. Sức mạnh của lương tâm 155
    + Sự cần thiết của lương tâm 155
    + Một mô hình để đào luyện lương tâm 156
    + Được Chúa Thánh Thần đào luyện  158
    + Mô hình cho sự xác thực 159
    + Giữ lương tâm cho tốt 162
    + Những căng thẳng trong lương tâm 163
15. Bạn hữu và quyết định 167
    + Tình bạn và sự thăng tiến tâm linh 169
    + Nhận thức về tình bạn 172
    + Thánh Francis de Sales 173
    + Thánh Aelred 174
    + Hôn nhân 175
    + Bạn hữu và quyết định 178
16. Cộng đồng và sự lựa chọn 181
    + Những ước mơ hão 181
    + Tranh đấu của cộng đồng 182
    + Nhận thức cộng đồng là gì? 185
17. Chân lý và mặc khải 191
    + Nhận thức và thực tại 191
    + Mặc khải và Thánh Thần hướng dẫn Giáo Hội 192
    + Phải tìm chân lý như thế nào?  193
    + Các chân lý mặc khải trong giáo huấn Giáo Hội 197
    + Tìm chân lý ở đâu và bằng cách nào 198
    + Các chân lý, mặc khải, sự hiểu biết và lòng can đảm 201
18. Kết luận 204