Vài suy tư về triết lý đào tạo đồng hành từ cái nhìn thực tiễn
Tác giả: Lm. Martinô Phạm Phú Thứ
Ký hiệu tác giả: PH-T
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015961
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 334
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015966
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 334
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời tựa 11
Lời cảm ơn 13
SUY TƯ 1: VẺ ĐẸP CỦA ĐỒNG HÀNH CHẠC BA 19
1. Đồng hành chạc ba là gì? 19
2. Đồng hành chạc ba được thực hiện như thế nào? 21
3. Vẻ đẹp của đồng hành chạc ba 29
SUY TƯ 2: KHÓ KHĂN CỦA ĐÀO TẠO ĐỒNG HÀNH NGUYÊN NHÂN NỀN TẢNG 31
1. Bối cảnh 31
2. Khó khăn 32
3. Nguyên nhân 33
SUY TƯ 3: ĐÀO TẠO ĐỒNG HÀNH, MỘT TRIẾT LÝ SỐNG 41
1. Đào tạo đồng hành-Accompaniment formation 42
2. Các ứng sinh-Candidates 56
3. Nhà đồng hành đào tạo-The formator 97
4. Cuộc sống chủng viện-Seminary life 108
5. Linh mục-Prieste 112
SUY TƯ 4: SỰ RẠN NỨT CỦA MỘT NỀN ĐỒNG HÀNH 127
SUY TƯ 5: MỤC VỤ NĂM 2053 133
SUY TƯ 6: ĐÀO TẠO CHỦNG VIỆN 2073 153
1. Chuyển hướng 1 153
2. Chuyển hướng 2 156
3. Phân khoa Thần học giáo hữu trong chủng viện 158
4. Nhà đồng hành chủng viện 159
SUY TƯ 7: HỘI NGHỊ HOÀN VŨ VỀ ĐÀO TẠO 163
Key speaker 1: Étienne Gilson 164
Étienne Gilson: Làm triết học và thần học theo tinh thần của thánh Tôma Aquinô 168
Key speaker 2: Emmanuel Lévinas (1905/1960-1995) 199
Emmanuel Lévinas: Khuôn mặt và bổn phận, trách nhiệm và đạo đức những yêu thương cuộc sống đào tạo đồng hành 205
Key speaker 3: Kim định (1915-1997) 217
Parmenides (Born c.515 BCE) 238
Heraclitus (540 BCE-480BCE) 239
Socrates (470-399BCE) 240
Platon (427/428 BCE-348/347 BCE) 241
Aristotle (384 BCE-322 BCE) 243
Augustine of Hippo (354-430) 245
Thomas Aquinas (122501274) 246
John Duns Scotus (1265/66-1308) 248
Niccolò machiavelli (1469-1527) 251
René Descartes (1596-1650) 253
Blaise Pascal (1623-1662) 254
John Locke (1632-1704) 255
George Berkeley (1685-1753) 259
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 262
Emmanuel Kant (1724-1804) 263
Friedrich Ludwig Gottlob Frege (1848-1925) 265
Soren Kierkegaard (1813-1855) 267
Friedrich Nietzsche (1848-1925) 270
Sigmund Freud (1856-1939) 273
Carl Jung (1875-1961) 277
John Dewey (1859-1952) 281
Martin Heidegger (1889-1976) 283
Gabriel Marcel (1889-1973) 286
Hans George Gadamer (1900-2002) 293
Jean Paul Sartre (1905-1980) 295
Simone De Beauvoir (1908-1986) 299
Paul Ricoeur (1913-2005) 302
Tạm kết cho hành trình tiên khởi tìm kiếm triết lý này 307
Phụ lục: Vài phê bình nhận định 323