Shepherds of Christ
Tác giả: Rev. Edward J. Carter, SJ
Ký hiệu tác giả: CA-E
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003340
Nhà xuất bản: Shepherds of Christ
Khổ sách: 21
Số trang: 154
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Jyly/August1994 1
September/October 1994 9
November/December 1994 17
January/February 1995 25
March/April 1995 37
May/June 1995 49
July/August 1995 61
September/October 1995 77
November/December  1995 93
January/February 1996 107
March/April  1996 123
May/June 1996 139