Tu đức học
Phụ đề: Giáo khoa đào luyện Thánh nhân
Tác giả: Lm. Minh Vận, CMC
Ký hiệu tác giả: MI-V
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000605
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 495
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000606
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 495
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010645
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 495
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014238
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 495
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời thưa trước 5
Lời giới thiệu 7
Tiên dẫn: Khái niệm thánh hóa khoa 9
Chương I. Bản chất thánh hóa khoa 11
Chương 2. Nguồn gốc thánh hóa khoa 13
Chương 3. Phương thế thánh hóa khoa 15
Chương 4. Cao trọng và cần thiết 17
Chương 5. Phân chia thánh hóa khoa 20
Chương 1. Sự sống tự nhiên nơi con người 25
Chương 2. Sự sống siêu nhiên nơi con người 27
Chương 3. Sự sống siêu nhiên bị thâu hồi 30
Chương 4. Sự sống siêu nhiên được phục hồi 32
Chương 1. Chúa Ba Ngôi trong đời sống siêu nhiên 39
Chương 2. Chúa Giê-su Ki-tô trong đời sống siêu nhiên 50
Chương 3. Chúa Thánh Linh trong đời sống siêu nhiên 61
Chương 4. Mẹ Maria trong đời sống siêu nhiên 70
Chương 5. Thần Thánh trong đời sống siêu nhiên 81
Chương 6. Nhân loại trong đời sống siêu nhiên 85
Tiết 1. Chiến thắng ba thù 88
Tiết 2. Lập công phúc 94
Tiết 3. Lãnh nhận nhiệm tích 99
Chương 1. Đức ái, bản chất sự thánh thiện 109
Chương 2. Hy sinh, thước đo thánh thiện 112
Chương 3. Phương thế đạt đức ái 115
Chương 4. Đức ái, lý tưởng thánh thiện 117
Chương 1. Bậc giáo dân phải nên thánh 122
Chương 2. Bậc thánh hiến đặc biệt phải nên thánh 128
Chương 3. Bậc giáo sĩ rất đặc biệt phải nên thánh 136
Chương 1. Lòng khao khát sự thánh thiện 148
Chương 2. Biết Chúa và biết mình 151
Chương 3. Tuân phục thánh ý Chúa 162
Chương 4. Việc cầu nguyện 169
Chương 5. Việc linh hướng 175
Chương 6. Chương trình sống 183
Chương 7. Lời huấn dụ, sách đạo đức 186
Chương 8. Thánh hóa giao tế 192
Khái niệm ba bậc thánh thiên 203
Tiên dẫn: Khái niệm bậc khởi sinh 208
Chương 1. Cầu nguyện bậc khởi sinh 211
Chương 2. Nguyện ngắm bậc khởi sinh 214
Chương 3. Thống hối cải thiện 221
Chương 4. Khổ chế bản thân 230
Chương 5. Trị dẹp bảy căn tội 246
Chương 6. Chiến thắng cám dỗ 257
Tiên dẫn: Khái niệm bậc tiến sinh 277
Chương 1. Nguyện ngắm tâm tình 280
Chương 2. Nhân đức luân lý 285
Tiết 1. Đức khôn ngoan 289
Tiết 2. Đức công bằng, các đức liên hệ 294
Đoạn A. Các đức tôn thờ 296
Đoạn B. Đức tuân phục 303
Đoạn C. Đức công bằng 311
Tiết 3. Đức đại đảm các đức liên hệ 316
Đoạn A. Đức khát đảm 320
Đoạn B. Đức đại độ 322
Đoạn C. Đức nhẫn nhục 325
Đoạn D. Đức kiên nhẫn 327
Tiết 4. Đức tiết độ, các đức liên hệ 329
Đoạn A. Đức trinh khiết 331
Đoạn B. Đức khiêm nhu 341
Đoạn C. Đức hiền hòa 348
Đoạn D. Đức thanh bần 355
Chương 3. Các thần đức 361
Đoạn A. Đức tin kính 363
Đoạn B. Đức trông cậy 371
Đoạn C. Đức kính mến 381
Tiết một. Kính mến Thiên Chúa 386
Tiết hai. Yêu mến tha nhân 404
Tiên dẫn: Khái niệm bậc hiệp sinh 420
Chương 1. Hiệp nhất đơn giản 423
Đoạn một. Hồng ân Thánh Linh 423
Tiết một. Hồng ân khôn ngoan 426
Tiết hai. Hồng ân thâm hiểu 430
Tiết ba. Hồng ân minh luận 434
Tiết bốn. Hồng ân chỉ giáo 438
Tiết năm. Hồng ân sùng hiếu 441
Tiết sáu. Hồng ân hùng dũng 444
Tiết bảy. Hồng ân kính sợ 447
Đoạn hai. Nguyện ngắm chiêm niệm 450
Đoạn ba. Nguyện ngắm đơn giản 452
Chương 2. Hiệp nhất thần bí 456
Chương 3. Hiện tương thần bí 468
Tìm hiểu thêm các từ ngữ 481
Chữ viết tắt 489
Nội dung sống thánh 493