Khám phá lại quyển Kinh Thánh
Tác giả: P. Mai Văn Hùng,OP
Ký hiệu tác giả: MA-H
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014016
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 226
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI NÓI ĐẦU  3
DẪN NHẬP  9
I. Quyển Kinh Thánh là gì?  9
A. Kinh Thánh là một sưu tập nhiều quyển sách  9
1. Quyển Ngũ kinh  10
2. Các sách Ngôn sứ  10
3. Các văn phẩm khác  11
4. Các sách đệ nhị qui điển  12
5. Kinh Thánh là quyển sách của cả một dân tộc  13
II. Dự phóng của chúng ta  16
III. Vài vấn đề đặc thù  17
1. Các sách Isaia và Dacaria  18
2. Quyển Ngũ kinh  18
IV. Bảng tài liệu các sách Ngũ Kinh  21
CHƯƠNG I: LỊCH SỬ KINH THÁNH TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI 24
I. Vài bước trên con đường của nhân loại  25
II. Vài xứ trên bản đồ thế giới  29
1. Ngày Nay  29
2. Thời Kinh Thánh  30
CHƯƠNG II: LỊCH SỬ DÂN KINH THÁNH TRƯỚC KINH THÁNH 38
I. Cuộc sống của những người du mục ở Cận Đông giữa năm 1800 và 1200 40
1. Họ sống như thế nào  40
2. Đâu là ý thức hệ và niềm tin của họ  41
II. Xứ Canaan và các người mục tử du mục  43
1. Đất Canaan  43
2. Tiếp xúc với dân du mục  44
III. Ai cập và tổ tiên của dân Kinh Thánh  47
1. Ai cập trong cảnh suy đồi  48
2. Trục xuất người Á châu  48
3. Ai cập và Canaan  49
4. Người Hy bá và Ai cập  50
5. Trốn thoát khỏi Ai cập (1250)  51
6. Như vậy thì Giavê là ai đó  53
IV. Người Hy bá trong cuộc đảo lộn lớn năm 1200  54
1. Con đường sa mạc 54
2. Vào đất Canaan  56
3. Sau 8 thế kỷ lịch sử đó, dân Kinh Thánh đã đi tới đâu 57
V. Kết luận  59
1. Kinh Thánh trước Kinh Thánh  59
2. Đi tìm vài bản văn  60
3. Ở ngưỡng cửa của một thiên niên kỷ mới  62
CHƯƠNG III: DÂN ITRAEL ĐỊNH CƯ TẠI CANAAN. THỜI KỲ CÁC THỦ LÃNH (1200-1030) 64
I. Lịch sử Itraen trong thời kỳ các thủ lãnh  64
A. Hoàn cảnh chính trị ở Cận đông vào các thế kỷ XII, XI 65
B. Lịch sử các chi tộc Ít-ra-en  68
1. Các chi tộc miền Bắc Phaléttin  69
2. Các chi tộc miền Trung Phaléttin  71
3. Các chi tộc miền Nam Phaléttin  74
4. Các chi tộc bên kia sông Giođan 76
5. Các chi lộc lữ hành: Đan 77
6. Kết luận về lịch sử các chi tộc Itraen 77
C. Đời sống kinh tế và xã hội 79
D. Các thể chế dân sự, quân sự và tôn giáo 80
1. Các thể chế dân sự 80
2. Các thể chế quân sự: thánh chiến 82
3. Các thể chế tôn giáo 83
E. Các biến cố nổi bật trong thời kỳ các thủ lãnh 88
II. Các truyền thống thời kỳ các thủ lãnh 92
A. Các truyền thống lịch sử 93
B. Các châm ngôn, cách ngôn 94
C. Các lề luật của sách Xuất hành: 20,24-23,19 95
D. Các bài ca tôn giáo 96
III. Đọc chương 5 sách các thủ lãnh: bài ca Đêbora 97
1. Vị trí của bản văn trong mạch văn 97
2. Cách sắp xếp bản văn 97
3. Giải thích bản văn 97
4. Tính chất thơ trong bản văn 100
5. Tầm quan trọng trong bản văn 101
CHƯƠNG IV: THÀNH LẬP VƯƠNG QUỐC VÀ CÁC THỂ CHẾ MỚI (1050-933) 102
I. Khung cảnh lịch sử 103
1. Một thời kỳ khủng hoảng 103
2. Theo hay chống lại chế độ mới 104
3. Cuộc thí nghiệm đầu tiên với Sa-un (1030- 1010) 106
4. Đavít lên ngôi 108
5. Nền quân chủ thống nhất dưới thời Đavít (1000-970) 110
6. Triều đại Salomon 112
7. Niềm tin giữa những đổi thay 115
II. Các văn phẩm  119
A. Lịch sử Đavít; Cách thứ nhất đọc lại các biến cố sáng lập 119
1. Trình thuật các nguồn cội  120
2. Ápraham và các tổ phụ  122
3. Môsê và vương giả  123
4. Kết luận  126
B. Lịch sử lên ngôi của vua Davít (1Sm 6 - 2Sm 5)  126
C. Lịch sử cuộc kế vị Đavít (2Sm 9-20 và 1V 1-2)  128
D. Các thánh vịnh vương giả  130
E. Các châm ngôn của Salomon  131
III. Đọc sấm ngôn của Nathan (2Sm 7, 1-17)  132
1. Chương trung tâm  133
2. Câu trúc bản văn  133
3. Đọc bản văn 134
4. Giải thích bản văn  136
5. Niềm tin của các tác giả bản văn 138
6. Sấm ngôn của Nathan và lời Iruyền tin cho Đức Maria 139
CHƯƠNG V: TỪ LY KHAI ĐẾN LƯU ĐÀY 140
Phần thứ nhất: Vương quốc miền Bắc và các văn phẩm (933-732)  140
I. Khung cảnh lịch sử  141
1. Thiết lập vương quyền  141
2. Hoàn cảnh kinh tế và xã hội  145
3. Chính sách đốỉ ngoại  146
4. Phong trào ngôn sứ  147
II. Các văn phẩm 150
A. Vài tài liệu chính thức 150
B. Êlia và Eliasê (1V 17-19 và 2V 1-10) 151
1. Êlia 152
2. Êlisê 153
C. Amốt 154
1. Một thế giới đầy hỗn loạn 154
2. Mội người tín hữu phản kháng 154
3. Sách Amốt 155
D. Hôsê 156
1. Tình yêu nhân linh và tình yêu thần linh 157
2. Ngôn ngữ của giao ước 159
3. Chính trị và niềm tin 159
4. Sách Hôsê 160
E. Truyền thống Elôít: cách thứ hai đọc lại các biến cố sáng lập 160
1. Diễn tiến chung 161
2. Tinh thần của tác giả E 162
III. Đọc Xuất hành 3 (phần E): cuộc gặp gỡ giữa Môsê và Thiên Chúa 164
1. Bản văn 164
2. Tác động của Thiên Chúa 164
3. Danh thánh của Thiên Chúa 165
Phần thứ hai: Vương quốc miền Nam và các văn phẩm (933-587) 168
I. Khung cảnh lịch sử 168
1. Vương quốc Giuđa 168
2. Hoàn cảnh kinh tế và xã hội 170
3. Chính sách đối ngoại của Giuđa 172
4. Đời sống tôn giáo ở Giuđa 174
II. Các văn phẩm 177
A. Tập hợp J và E 177
B. Sách Đệ nhị luật: cách thứ ba đọc lại các biến cố sáng lập 179
1. ‘Tôi đã gặp được quyển sách Luật’ (2V 22,8) 179
2. Diện mạo của quyển sách 180
3. Lịch sử quyển sách 181
4. Một cấu trúc giao ước 182
5. Tại sao lại phải có cách đọc mới này nữa? 184
6. Tình yêu Thiên Chúa 185
C. Luật sống thánh thiện (Lv 17-26) 187
D. Isaia 189
1. Ơn gọi của Isaia 190
2. Buổi đầu sứ vụ 191
3. Isaia và cuộc khủng hoảng năm 734 192
4. Isaia và vua Êdêkiát 194
5. Isaia với cuộc xâm lăng của Átxyria năm 701 196
6. Isaia con người của niềm tin 197
7. Sách Isaia (1-39) 198
E. Mica 199
1. Sứ vụ của ngôn sứ 200
2. Sách Mica 201
F. Nahum 202
G. Xophonia 204
H. Habacúc 206
I. Giêrêmia 208
1. Buổi đầu của Giêrêmia dưới thời Giodiál (626- 609) 208
2. Giêrêmia đứng về phía đối lập dưới thời TYoyakim (609-598) 210
3. Giêrêmia và Giuđa mạt vận  212
4. Giêrêmia, con người của Lời Chúa  214
5. Sách Giêrêmia  217
III. Đọc Đệ nhị luật 6 : Ngươi hãy yêu Đức Chúa là Chúa ngươi 218
1. Vị trí của chương 6  219
2. Cấu trúc của chương  219
3. Các đề tài 221