Tín hiệu học
Phụ đề: Một phương pháp đọc và phân tích các bản băn Kinh Thánh
Tác giả: Norberto Nguyễn Văn Khanh, OFM
Ký hiệu tác giả: NG-K
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010712
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 119
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010713
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 119
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011217
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 119
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI NGỎ 5
PHẦN MỘT:  PHƯƠNG PHÁP TÍN HIỆU HỌC  
I. Đôi điều tổng quát về khoa tín hiệu học
11
II. Những tiền đề của phương pháp tín hiệu học 14
III. Nội dung của phương pháp 21
PHẦN HAI: MỘTSỐ BÀI MẪU  
Bài I. ĐỨC GIÊSU CHO CON TRAI MỘT BÀ GÓA THÀNH NAIN SỐNG LẠ 55
I. Công việc chuẩn bị 56
II. Phân tích cơ cấu trình thuật 57
III. Phân tích cơ cấu diễn nghĩa 63
Bài II. DỤ NGÔN THỢ LÀM VƯỜN NHO 71
I. Phân tích cơ cấu diên nghĩa 72
II. Phán tích cơ cấu trình thuật 81
III. Tìm "ô vuông tín hiêu học”. 83
Bài III. XỨC DẦU THƠM TẠI BÊTANIA 86
I. Tìm các ranh giới của bản văn 87
II. Phân tích cơ cấu trình thuật 90
III. Phân tích cơ cấu diễn nghĩa 97
IV.  Vẽ “ô vuông tín hiệu học” 102
PHẦN BA: TÍN HIỆU HỌC VÀ NHỮNG CÁNH CỬA MỚI  
I. Tính đương đại của bản văn 109
II. Chức năng biểu tượng của bản văn 111
III. Tín hiệu học với thần học 113
Để kết thúc: MỘT LỜI TÂM SỰ VÀ MỘT ƯỚC NGUYỆN 117
THƯ MỤC 121