Kinh Thánh - Lời Thiên Chúa
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Thế Thuấn
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000670
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 129
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000671
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 129
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003927
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 129
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
KINH THÁNH : LỜI THIÊN CHÚA 5
I. Lời Thiên Chúa 6
II. Lời Thiên Chúa và Kinh Thánh 12
III. Kinh thánh trong hội thánh 41
QUI ĐIỂN 49
I. Cựu ước theo tiếng Hipri 50
1. Lề luật hay Ngũ kinh 50
2. Các Tiên tri 53
3. Các trước tác 55
II. Cựu ước theo tiếng Hy lạp 57
III. Qui điển Tân ước 60
1. Các sách Tin mừng 61
2. Thư tịch các Tông đồ 65
CỰU ƯỚC 70
TÂN ƯỚC 110
HỌC VÀ ĐỌC KINH THÁNH 111
I. Việc học Kinh thánh 111
II. Việc đọc Kinh thánh 121